احکام شرعی

ولایت فقیه
جایگاه ولایت فقیه در فقه شیعه 23:28 - 1399/11/20

- همه‌ی مسلمانان باید از اوامر ولایی و دستورات حکومتی ولی فقیه اطاعت نموده و تسلیم امر و نهی او باشند.

وصیت
احکام عمل به وصیت 22:37 - 1399/11/20

- آیت الله خامنه ای: احتیاط (واجب) آن است که پسر، وصیت پدرش را رد نکند؛ ولی قبول ‎وصیت بر غیر پسر، واجب نیست و حق دارد وصیت را مادامی که وصیت کننده زنده باشد، رد ‎نماید به شرطی که رد را به او برساند.

ولایت فقیه
تفاوت نظر ولیّ فقیه و مرجع تقلید 23:55 - 1399/11/19

- اگر مربوط به اداره ی کشور و اموری که به عموم مسلمانان ارتباط دارد مثل دفاع از اسلام و مسلمین باشد، باید نظر ولیّ فقیه اطاعت شود.

تقلید
تقلید از مجتهد میت 21:48 - 1399/11/12

- تقلید ابتدایی از مجتهد میت بنا بر احتیاط واجب جایز نیست.

نماز
تشابه نماز قضا با نماز ادا 08:39 - 1399/11/12

- نماز قضا از جهت شكسته و كامل بودن تابع نماز اداست.

پوشش
پوشاندن زینت دست 08:38 - 1399/11/12

- در صورتی که دست یا صورت زینت یا آرایش داشته باشد، باید از نامحرم پوشانده شود.

مسافر
حکم سفری که هدف، گناه است 22:06 - 1399/11/11

- اگر هدف از سفر گناه باشد، مسافر باید نمازش را کامل بخواند.

انگور
حکم نگهداری انگور در ظرف 14:26 - 1399/11/07

- اگر جوش نخورده باشد، و مست کننده نباشد حرام نیست.

زکات
تصرف در مالی که زکات آن داده نشده 21:04 - 1399/11/06

- آیت الله خامنه ای: اگر انسان بداند كه به عین مالی که مورد استفاده یا خرید است زكات تعلق گرفته و نداده، نیاز به اجازه حاکم شرع است.

وسواس
تکرار اذکار نماز 08:57 - 1399/11/06

- تکرار اذکار نماز اگر به حدّ وسواس برسد، بنا بر احتیاط واجب نماز را باطل می‌کند.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.