دانش آموزی

حرف خدا برای کودکان «زیانکار نباشیم»

13:08 - 1400/08/29

حرف خدا برای کودکان «زیانکار نباشیم»،حرف خدا برای کودکان «زیانکار نباشیم»،حرف خدا برای کودکان «زیانکار نباشیم»،حرف خدا برای کودکان «زیانکار نباشیم»،حرف خدا برای کودکان «زیانکار نباشیم»

بازی سبد و توپ

بازی کودک
12:34 - 1400/08/29
شعر به نام خدا

12:02 - 1400/08/29
قصه کودکانه و جذاب تصمیم زیبای پرسیاه

قصه کودکانه و جذاب تصمیم زیبای پرسیاه
11:55 - 1400/08/29

قصه کودکانه و جذاب تصمیم زیبای پرسیاه ،قصه کودکانه و جذاب تصمیم زیبای پرسیاه ،قصه کودکانه و جذاب تصمیم زیبای پرسیاه ،قصه کودکانه و جذاب تصمیم زیبای پرسیاه ،قصه کودکانه و جذاب تصمیم زیبای پرسیاه

نمایشنامه طنز قرآنی حل مشکل دیگران

09:39 - 1400/08/29

-نمایشنامه عروسکی کوتاه، نمایشنامه عروسکی برای دبستان، موضوع برای نمایشنامه عروسکی، نمایشنامه طنز اخلاقی، نمایشنامه طنز خنده دار
 

پاسخ به شبهات دانش آموزی «چرا فرزند باید به اسم پدر شناخته شود؟»

13:45 - 1400/08/27

پاسخ به شبهات دانش آموزی «چرا فرزند باید به اسم پدر شناخته شود؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «چرا فرزند باید به اسم پدر شناخته شود؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «چرا فرزند باید به اسم پدر شناخته شود؟»

پاسخ به شبهات دانش آموزی «چرا دیه جنین دختر کمتر از پسر است؟»

13:38 - 1400/08/27

پاسخ به شبهات دانش آموزی «چرا دیه جنین دختر کمتر از پسر است؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «چرا دیه جنین دختر کمتر از پسر است؟»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «چرا دیه جنین دختر کمتر از پسر است؟»

بازی توپ و سبد

13:36 - 1400/08/27

-

پاسخ به شبهات دانش آموزی «ازدواج فرزندان آدم با هم»

13:32 - 1400/08/27

پاسخ به شبهات دانش آموزی «ازدواج فرزندان آدم با هم»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «ازدواج فرزندان آدم با هم»،پاسخ به شبهات دانش آموزی «ازدواج فرزندان آدم با هم»

حرف خدا

13:28 - 1400/08/27
خواص انار

14:21 - 1400/08/26
تغذیه سالم انار

14:14 - 1400/08/26

صفحه‌ها