انقلاب اسلامی (کوتاه نوشته)

امتداد یک خط نورانی

امتداد یک خط نورانی
09:55 - 1399/11/15

-

جواب رب العالمین به کنایه‌ی دشمنان رسول (ص)

جواب رب العالمین به کنایه‌ی دشمنان رسول (ص)
09:41 - 1399/11/15

-

چقدر پرتوقع هستیم!

پر توقع
09:21 - 1399/11/15

-

مقامات حضرت فاطمه (س)

میلاد حضرت زهرا
09:04 - 1399/11/15

-

مقابله‌ی بانوی بزرگ عالم اسلام با جریان تحریف

مقابله‌ی بانوی بزرگ عالم اسلام با جریان تحریف
17:36 - 1399/11/14

-

ایرانیان و ته‌مانده‌ی غذای آمریکایی‌ها!

پهلوی
10:04 - 1399/11/14

-

مردم ایران در قحطی؛ اتباع آمریکا در رفاه

مردم ایران در قحطی؛ اتباع آمریکا در رفاه
08:59 - 1399/11/14

-

قرارداد كنسرسیوم خیانت به مردم

پهلوی
11:00 - 1399/11/13

-پــس از اینكــه محمدرضا پهلــوی با كمك انگلستان و امریكا توانست با یك كودتای نظامی بــار دیگر بر مســند قدرت قرار گیرد، سیاســت خارجی ایران با چرخش به ســمت غرب بیش از پیــش به امریكا و انگلیس نزدیك شــد و به طور كامل تحت تســلط امریكا قرار گرفت.

سازمان عفو بین الملل ایران را به شکنجه مداوم متهم کرد.

پهلوی
10:47 - 1399/11/13

-انتشــار امواج مخالفت مــردم ایران با رژیم پهلوی در رســانه های دنیا موجب شــد تا ســازمانهای بین المللی در اقدامی نادر به تحقیق و تفحص در اینباره بپردازند. به همین ســبب در 4 آذر ماه 1355 سازمان عفو بین الملل گزارشــی را از نقض گسترده حقوق بشر توســط رژیم پهلوی منتشر کرد که متهم اصلی در آن گزارش محمدرضا پهلوی و سازمان اطلاعات و امنیت ساواک عنوان شد. 

صمیمیت شاه و آمریکا

شاه آمریکا
19:21 - 1399/11/12

-

12 بهمن

امام
09:16 - 1399/11/12

-

12 بهمن

امام
08:56 - 1399/11/12

-

صفحه‌ها