احکام نماز

 حکم ندانستن جهت قبله

نماز
23:43 - 1402/09/11

- به نظر آیت‌الله خامنه‌ای:  کسی که برای یافتن جهت قبله هیچ راهی ندارد و گمان هم به هیچ طرف نمی‌رود، بنابر احتیاط واجب باید به چهار طرف نماز بخواند و اگر برای چهار نماز وقت ندارد، به هر اندازه‌ای که وقت دارد نماز را تکرار کند.

 نماز به همراه اجزای حیوان حرام گوشت

نماز
13:38 - 1402/09/09

- اگر از اجزای حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد، به همراه نمازگزار باشد، نماز او باطل می‌گردد اما اگر خون جهنده ندارد، بنابر احتیاط واجب نماز باطل خواهد بود و اگر از حشراتی باشد که گوشت ندارند، اشکال ندارد.

 سفر حرام؛ مجلس حرام

نماز
13:33 - 1402/09/09

- اگر سفر به قصد شرکت در بخش‌های حرام مراسم عروسی باشد، سفر، معصیت و نماز، تمام است.

احکام | خواندن حمد و سوره در نماز جماعت

نماز
08:02 - 1402/08/27

-  در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر بنابر احتیاط واجب، مأموم نباید حمد و سوره بخواند.

احکام | وظیفه فرد معذور در حال تجافی

نماز
14:58 - 1402/08/20

- کسی که وظیفه‌اش این است که در وقت تشهد روی صندلی یا نشسته باشد، تجافی از وی ساقط است.

احکام | وظیفۀ مأموم بعد از قطع اتصال جماعت

نماز
14:57 - 1402/08/20

- اگر مأموم در اثنای قرائت قصد انفراد کند، چنانچه بعد از اتمام حمد عدول کند نیاز نیست حمد را بخواند و اگر در اثنای حمد یا سوره، عدول کند احتیاط واجب آن است که آن را از ابتدا به قصد قربت مطلقه (نه به قصد ورود) بخواند.

احکام | فراموشی در تعداد نماز قضای یومیه

نماز
09:02 - 1402/08/17

- آیت‌الله خامنه‌ای: به مقداری که یقین دارد نمازها را قضا نماید، کافی است و نسبت به مقدار مشکوک تکلیفی ندارد.

احکام | نماز قضا در ایام بیماری به صورت نشسته

نماز
08:59 - 1402/08/17

- اگر از خواندن نماز به صورت ایستاده (حتی نماز ادا) معذور هستید، بنابر احتیاط واجب باید نماز قضا را به تأخیر بیاندازید تا بعد از خوب شدن آن را به صورت معمول انجام دهید.

احکام | جایگزین کردن نماز غُفَیله با نافله مغرب

نماز
08:53 - 1402/08/17

- نماز غُفَیله که دو رکعت است، می‌تواند جایگزین دو رکعت از چهار رکعت نافله مغرب شود.

احکام | گفتن عمدی ذکر رکوع پیش از آرام گرفتن بدن

نماز
08:44 - 1402/08/17

- اگر پیش از رسیدن به حدّ رکوع و آرام گرفتن بدن، عمداً ذکر رکوع را شروع کند، نمازش باطل است.

احکام | فراموش کردن نماز آیات

نماز
14:49 - 1402/08/11

- طبق نظر آیت‌الله خامنه‌ای: کسی که از خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی در وقت آن مطلع شده ولی نماز آیات را (هر چند بر اثر فراموشی) نخوانده، باید قضای آن را بخواند.

احکام | وقت وجوب نماز آیات در خورشید و ماه گرفتگی

نماز
14:47 - 1402/08/11

- طبق نظر آیت‌الله خامنه‌ای: وقت وجوب نماز آیات در خورشید و ماه گرفتگی از زمانی است که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می‌کند و بنابر احتیاط واجب نباید نماز را به قدری تأخیر انداخت که شروع به باز شدن کند.

صفحه‌ها