خمس، زکات و صدقه

خمس
نماز در خانه خمس داده نشده 20:28 - 1399/10/27

- به نظر آیت الله خامنه ای: نماز در خانه‌ای که خمسش داده نشده اشکال ندارد، و لکن بدهی خمسی باید پرداخت گردد.

خمس
خمس سهام عدالت 14:00 - 1399/10/14

- به نظر رهبری نصف سهام، متعلق خمس است و نصف دیگر در حکم هبه است و خمس ندارد.

خمس
تعلق خمس به وام 23:22 - 1399/10/10

- وام خمس ندارد، مگر مقداری از وام که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده است.

خمس
حکم لحاظ کردن خمس پارسال در خمس امسال 11:46 - 1399/09/16

-  بنابر نظر مقام معظم رهبری در صورتی كه اصل موجودی‌های سال گذشته نمانده و مصرف شده باشد، بايد تمام موجودی امسال بدون كسر چيزی محاسبه شود.

خمس
تصرف در اموال میت قبل از پرداخت خمس آن 15:54 - 1399/07/21

-  باید خمس دومی را بپردازد تا بتوانید در اموال میت تصرف کنید.

خمس
خمس سنوات کارمندان 06:37 - 1399/07/15

- حق سنوات چنانچه پس از دریافت تا سر سال خمسی صرف در مؤونه نشود، متعلق خمس است.
 

خمس
خمس وسائل مصرفی خریداری شده 16:06 - 1399/07/11

- به نظر آیت الله خامنه ای:  وسائل بهداشتی و آرایشی که قبل از سال خمسی خریداری شده و بعد از سال خمس تحیول داده می شود خمس دارد.

خمس
خمس وسایل و ابزار کار 08:59 - 1399/07/08

- طبق نظر آیات عظام خامنه ای و مکارم: ابزار کار خمس دارد و به قیمتی که سر سال خمسی از شما خریداری می شود باید محاسبه شود.

خمس
تعیین سال خمسی 23:00 - 1399/06/25

هر مکلفی که درآمد داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید، بر او واجب است در سررسید هر سال خمسی، یک پنجم درآمدی را که زیاد آمده است، محاسبه و به عنوان خمس پرداخت کند.

خمس
خمس فروش مؤونه (ماشین) 18:13 - 1399/05/08

-  آیت الله خامنه ای: اگر خودرو برای استفاده شخصی و مورد نیاز بوده و مناسب با شأن عرفی و از درآمد بین سال خریداری شده باشد، پول فروش آن خمس ندارد. ​​​​​​

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.