بانوان و دختران

دوبار خون دیدن در ماه با فاصله اقل طهر 20:25 - 1396/10/05

- خانمی که عادت وقتیه دارد، اگر در ماه دو بار خون با فاصله اقل طهر ببیند، چنانچه یک خون در وقت و دیگری خارج از وقت باشد، خونی که در وقت دیده، مطلقا حیض است.

خون دیدن و پاکی مکرر با مجموع بیش از ده روز 20:20 - 1396/10/05

-  طبق نظر مراجع معظم تقلید، اگر خانمی خون ببیند و پاک شود و دوباره خون ببیند و مجموع دو خون و پاکی وسط، از ده روز بیشتر شود - در صورتی که دارای عادت وقتیه بوده یا هیچ کدام از دو خون در وقت نباشد - اگر یکی از دو خون واجد صفات حیض و دیگری فاقد صفات باشد، باید خونی که واجد صفات است، حیض و دیگری را که فاقد صفات است، استحاضه قرار دهد.

شیوه محاسبه مدت، در صورت شروع حیض در طول روز 20:01 - 1396/10/03

 طبق نظر مراجع معظم تقلید، حداقل حیض برای زنی که در طول روز، شروع حیض او باشد، همان ساعت از روز چهارم است.

دو بار خون دیدن با فاصله کمتر از ده روز 19:52 - 1396/10/03

- خانمی که بدون فاصله اقل طهر، دو بار خون ببیند، اگر این خون دیدن، در دو دهه اتفاق بیفتد و عادت او وقتیه باشد: چنانچه یکی از دو خون در وقت و دیگری خارج از وقت باشد: خونی که در وقت دیده، حیض است و دیگری مطلقا استحاضه است.

شرایط تحقق اقلّ طهر در حیض 19:49 - 1396/10/03

- در تحقق اقل طهر در حیض، پاکی از هر خونی لازم نیست.

اَقلّ مدت طُهر در حیض 21:37 - 1396/10/02

- حداقل مدت طهارت بین دو حیض، ده روز است.

خوردن قرص و عادت ماهیانه 21:36 - 1396/10/02

- در صورت خوردن قرص برای قطع خون حیض،‌ در صورتی که یقین داشته باشد خون قبل از سه روز قطع شده و پاک می شود، خون او حیض نیست.

استمرار خون در سه روز اول حیض 21:31 - 1396/10/02

- طبق نظر مراجع معظم تقلید (جز شبیری زنجانی و صافی)، در صورتی که خون دیدن زن در سه روز اول، متوالی نباشد، حکم حیض ندارد.

حکم حیض در صورت پی در پی نبودن در سه روز اول 17:07 - 1396/09/29

- طبق نظر مراجع معظم تقلید (جز شبیری و صافی)، در صورتی که خون دیدن زن، در سه روز اول، متوالی نباشد، حکم حیض ندارد.

لکه بینی قبل از حیض 17:04 - 1396/09/29

- اگر لکه بینی قبل از حیض، مداوم و مستمر بوده و با روزهای خونریزی بیشتر از ده روز نشود‌، جزء حیض محسوب می شود.

استمرار خون حیض در تمام سه روز 17:03 - 1396/09/29

- در حیض لازم نیست خون در تمام سه روز بیرون بیاید.

مراد از روز در محاسبه حیض 19:10 - 1396/09/28

- طبق نظر مراجع معظم تقلید (جز زنجانی و خویی) منظور از روز در محاسبه حیض‌، فاصله بین طلوع فجر تا غروب آفتاب است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.