بانوان و دختران

سن بلوغ دختران و نشانه های آن 19:08 - 1396/09/28

- سن بلوغ در دختران، تمام شدن 9 سال قمری است.

شیوه محاسبه مدت، در صورت شروع شبانه حیض 19:05 - 1396/09/28

- طبق نظر مراجع معظم تقلید (جز شبیری زنجانی)، حداقل حیض برای زنی که در طول شب شروع حیض او باشد، غروب روز سوم است.

حداکثر مدت حیض 18:44 - 1396/09/26

- حداکثر مدت حیض،‌ ده روز است.

دیدن خون برای دختر قبل از اتمام 9 سال 18:38 - 1396/09/25

- دختری که نمی داند 9 سالش تمام شده یا نه، اگر خونی ببیند که نشانه های حیض را ندارد، حیض نیست.

حداقل مدت حیض 18:34 - 1396/09/25

- حداقل مدت حیض، سه روز است.

تعریف حیض و صفات آن 22:40 - 1396/09/22

- حیض، خونی است که هر ماه از رحم زن خارج می شود و بیشتر اوقات غلیظ و گرم می باشد.

شرایط حیض 22:39 - 1396/09/22

- یکی از شرایط حیض این است که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد.

مداحی زنان 07:55 - 1396/07/05

طبق نظر مراجع معظم تقلید (به جز آیت الله مکارم)، مداحی زنان در صورتی که صدایشان در معرض ریبه و تهییج شهوت باشد، جایز نیست.

وظیفه زن پس از قطع جریان خون حیض 08:58 - 1396/04/27

- در صورت قطع خون و عدم گذشت ده روز، اگر می داند کاملا از خون پاک شده و خونی نیز در داخل نیست، باید غسل حیض انجام دهد.

وظیفه نسبت به نماز پس از پاکی از حیض 08:50 - 1396/04/27

- اگر در وقت نمازی از حیض پاک شده و برای انجام غسل، وضو و خواندن حداقل یک رکعت نماز، فرصت داشته باشد؛ باید مقدمات را انجام داده و نماز را بخواند.

وظیفه حائض در برابر نماز و روزه 10:57 - 1396/04/24

- نمازهای خوانده نشده در زمان حیض، قضا ندارد ولی روزه های واجب باید قضا شود.

وظیفه بانوان در زمان حیض 10:56 - 1396/04/24

- اگر قبل از وقت نماز حائض شود، نماز آتی و نمازهای بعدی بر وی واجب نیست.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.