اصناف مشاغل

حکم فروش نذری توسط هیئت امنا

فروش نذری
19:33 - 1397/11/10

- فروش نذورات توسط هیئت امنای حسینیه ها اگر بارضایت و اطلاع نذرکنندگان باشد اشکالی ندارد.

حکم فروش کتابهایی که بصورت آشکار مبتذل نیست

کتب ضاله
20:25 - 1397/11/06

- فروش کتب و عکسهای مفسده انگیز و مبتذل ممنوع است و حتی کتب و عکس هایی که ایجاد جو فرهنگی فاسد ایجاد می‌کند نیز جایز نمی باشد.

مهاجرت برای کار و علم

مهاجرت
20:07 - 1397/11/06

- مهاجرت در دین اسلام برای کار یا علم آموزی سفارش شده است اما انچه بر این موارد در مهاجرت تقدم دارد اینکه با مهاجرت دین انسان حفظ شود.

قرض و شرایط قرض و گرفتن وام از قرض الحسنه

قرض
20:03 - 1397/11/06

- در دین اسلام قرض دادن به برادر دینی بسیار سفارش شده است و گرفتن وام از قرض الحسنه ها بدون نیاز اشکالی ندارد و قرارداد میان دو طرف برای قرض هم می تواند بصورت صیغه لفظی باشد یا دو طرف همینکه از نیت یکدیگر در مورد قرض آگاه باشد کفایت می کند.

حقوق کارگر کمتر از میزان تعیینی دولت

حقوق کارگر
19:59 - 1397/11/06

- انعقاد قرارداد حقوق برای کارگر، کمتر از میزانی که دولت هرساله برای کارگران تعیین می کند اگر مورد توافق و رضایت طرفین باشد اشکالی ندارد ولی کارفرمایان محترم توجه داشته باشند که نباید از حد انصاف خارج شده و اجحافی در حق کارگر صورت گیرد.

راه حل خروج از ربا در شرکت

شراکت
19:56 - 1397/11/06

- در صورت شراکت در کار مالی برای خرید ماشین و کار کردن روی آن باید با فردی که از او پول دریافت می کنیم به مقدار پول او، فرد را در ماشین شریک کرده و مقدار سهم او را از فرد اجاره کنیم و در ضمن عقد برای طرفین فسخ معامله در زمان مقرر قرار داده شود. در این صورت در قبال پولی که دریافت می شود می توان به فرد مبلغی را پرداخت کرد و از هرگونه ربا دوری می شود.

شرط پرداخت وام به مشتری در صورت عدم تسویه حساب از طرف فروشنده

شرط ضمن عقد
14:39 - 1397/11/05

- شرط ضمن عقد فروشنده برای خریدار به این صورت که اگر نتوانست بابت تسویه‌ی حساب خود از بانک وام بگیرد او با همان شرایط بانک به او وام می دهد تا هم بدهی خود را تسویه کرده و هم قسطی پرداخت کند بخاطر ربوی بودن و فرار از ربا صحیح نیست.

حکم معامله‌ی مبیع و ثمنی که نقد نباشند

کالی به کالی
14:26 - 1397/11/05

- معاملاتی که در آن مبیع و ثمن کلی بوده و در آینده در زمان مشخصی تحویل داده می شود، بیع کالی به کالی نامیده شده و صحیح است.

فروش خانه‌ی ساخته شده در زمین مجهول المالک

ساخت منزل
14:20 - 1397/11/05

- اگر منزلی در زمین مجهول المالک به واسطه‌ی دستور حاکم شرع ساخته شود فرد سازنده فقط می تواند بنا را به فروش برساند.

حکم استثناء زیر زمین و هوای بالای سر ملک در هنگام فروش

ملکیت
14:17 - 1397/11/05

- همانطور که فرد با مالک بودن زمین و اعیانی مالک است، مالک زیر زمین و هوای بالای زمین نیز است مگر استثنایی اتفاق از نظر قوانین باشد به همین دلیل فرد می تواند در هنگام فروش زمین هوا و یا زیر زمین را استثناء کند.

فسخ معامله بدون دلیل ممنوع

فسخ معامله
14:08 - 1397/11/05

- هیچ معامله ای را نمی توان بدون دلیلی که موجب ایجاد خیارات برای فسخ معامله شود، بهم زد چون با وجود تحقق بیع بصورت صحیح لزوم وفای به آن واجب می شود و تا زمانی که یکی از خیارات ایجاد نشده باشد دو طرف حق فسخ ندارند.

خیار غبن و شرط سقوط خیار غبن در معامله

خیار غبن
14:04 - 1397/11/05

- در صورت ضرر کردن هریک از فروشنده و خریدار می توانند بخاطر ضرر به واسطه‌ی خیار غبن معامله را فسخ کنند و در صورتی که در ضمن عقد شرط سقوط خیار غبن کرده باشند در حالی که ضرر بسیار زیاد و غیرقابل چشم پوشی باشد خیار ساقط نمی باشد.

صفحه‌ها