اصناف مشاغل

ساخت منزل
فروش خانه‌ی ساخته شده در زمین مجهول المالک 14:20 - 1397/11/05

- اگر منزلی در زمین مجهول المالک به واسطه‌ی دستور حاکم شرع ساخته شود فرد سازنده فقط می تواند بنا را به فروش برساند.

ملکیت
حکم استثناء زیر زمین و هوای بالای سر ملک در هنگام فروش 14:17 - 1397/11/05

- همانطور که فرد با مالک بودن زمین و اعیانی مالک است، مالک زیر زمین و هوای بالای زمین نیز است مگر استثنایی اتفاق از نظر قوانین باشد به همین دلیل فرد می تواند در هنگام فروش زمین هوا و یا زیر زمین را استثناء کند.

فسخ معامله
فسخ معامله بدون دلیل ممنوع 14:08 - 1397/11/05

- هیچ معامله ای را نمی توان بدون دلیلی که موجب ایجاد خیارات برای فسخ معامله شود، بهم زد چون با وجود تحقق بیع بصورت صحیح لزوم وفای به آن واجب می شود و تا زمانی که یکی از خیارات ایجاد نشده باشد دو طرف حق فسخ ندارند.

خیار غبن
خیار غبن و شرط سقوط خیار غبن در معامله 14:04 - 1397/11/05

- در صورت ضرر کردن هریک از فروشنده و خریدار می توانند بخاطر ضرر به واسطه‌ی خیار غبن معامله را فسخ کنند و در صورتی که در ضمن عقد شرط سقوط خیار غبن کرده باشند در حالی که ضرر بسیار زیاد و غیرقابل چشم پوشی باشد خیار ساقط نمی باشد.

دامداری
استفاده از علوفه و آب غصبی در کشاورزی و دامداری 19:32 - 1397/10/29

- خوردن گیاهی که با آب غصبی آبیاری شده است یا حیوانی که با علوفه‌ی غصبی رشد یافته است اشکالی ندارد و تنها باید صاحبان این آب و علوفه را راضی و حق آنها را ادا کرد.

نوشابه الکل دار
حکم نوشابه‌هایی که در آن الکل استفاده شده است 18:47 - 1397/10/29

- نوشیدنی‌هایی که در بازار یافت می شود اگر شک در وجود الکل در آن باشد یا اینکه شک کنیم با لمس افراد کافر نجس شده است، مصرف انها اشکالی ندارد.

نظامی
عارف کیست که حقوقش حرام است؟ 18:44 - 1397/10/29

- منظور از کارمندان دولت که حقوق آنها دچار شبهه است که در روایات از آنان به عریف یا عارف نام برده شده است، کسانی هستند که در دولت ظالم و طاغوت فعالیت می کنند.

دارو
خرید داروی ایرانی بجای خارجی 22:57 - 1397/10/28

- با وجود داروی ایرانی و کیفیت مناسب دارو، خرید داروی ایرانی بر خارجی ارجحیت دارد،البته استفاده از داروی ایرانی نباید به معنای مخالفت با پزشک باشد.

قرض الحسنه
برگزاری جلسات قرض الحسنه خانگی 22:55 - 1397/10/28

- مشارکت در قرض به وسیله‌ی برگزاری جلساتی مالی در خانواده ها و دوستان که در هر ماه بطور قرعه کشی به کسی وام دهند اشکالی ندارد.

نماز
شکستن نماز بخاطر ادای دین 22:52 - 1397/10/28

- شکستن نماز درصورتی جایز است که جان یا مالی در خطر باشد و کسی دیگر نباشد که جلوی ضرر را بگیرد.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.