سوال احکام: ارتداد و تبعات آن...

12:38 - 1401/11/06

سلام
اگرزن یادختربالغی درنجوای درونی خود عمدا به تقدسات اسلام اهل بیت رسول خدا رسول خدا وخدا وانبیا وادیان دیگر دشنام دهد احکام ارتدادوساب نبی شامل حال اومیشود؟

 واگر توبه کندتوبه اش پذیرفته است حتی اگر تاآخر عمر در درون دشنام دهد ودوباره توبه کند توبه اوپذیرفته است واحکام ارتداوساب نبی بعدازتوبه شامل اومیشود؟

واحکام ساب النبی ماننداحکام ارتداد است؟ یعنی همانطور که ارتدادباعث میشودکه اموال مردمرتدقبل ازمرگ بین ورثه تقسیم وعقدنکاح زنش فسخ شود وکشته شود
درساب النبی هم مواردگفته شده مثل تقسیم ارث وفسخ نکاح ومرگ وجودارد؟

وحکم زن ساب النبی هم مرگ است یانه مانندارتداد توبه داده میشود واگر توبه کند رها میشود؟

درمورد زن مرتدگفته میشود اموالش تقسیم نمیشود منظور چیست؟

آیا منظور این است که آن زن مرتدمی توانداز اموال زمان مسلمانی خودحتی اموالی که درزمان ارتداد خود بدست می آوردبدون اذن ورثه استفاده کند وقراردادهای مالی وبورسی او که درزمان مسلمانی انعقادکرده بودو ازآنها سود دریافت میکردهمچنان صحیح است وارتدادباعث بطلان آن قراردادهای نشده ونیازی به اذن وارث وانعقادقراردادجدیدندارد چه توبه کندچه توبه نکند؟

ودرموردعقدنکاح اگررابطه داشته بعداز ارتداد توبه کند نیازی به نگه داشتن عده واقراربه ارتدادخودنزدشوهرش ندارد؟

واگرزن مرتد ارتدادخودراآشکارنکرده باشدواقوام مسلمان اوندانندکه اومرتدشده وبه اوارث بدهندمی تواند از ارثی که از میت مسلمان خودرسیده بعداز توبه بین خود وخدای خود وبدون اقراربه مرتدشدننش نزد اقوام مسلمان خود ازآن اموال بدون اذن ورثه اش استفاده کند؟

اگرزن درطول عمر خودبصورت مدام دچار ارتدادشود ودوباره بعدازهرارتدادبین خود وخدای خودتوبه کند آیا این ارتدادها وتوبه های پس از آنها باعث میشود که دیگر حق توبه نداشته باشد بنابراین عقدنکاح اوبا همسرش باطل شودیانتواند اموالش رابدون اذن ورثه استفاده کند وقراردادهای مالی اوراباطل کند ؟

لطفابرطبق فتوای آیت الله خامنه ای جواب دهید

 

----------------
کاربران محترم مي‌توانيد در همين بحث و يا مباحث ديگر انجمن نيز شرکت داشته باشيد: https://btid.org/fa/forums
همچنين مي‌توانيد سوالات جديد خود را از طريق اين آدرس ارسال کنيد: https://btid.org/fa/node/add/forum
تمامي کاربران مي‌توانند با عضويت در سايت نظرات و سوالاتي که ارسال ميکنند را به عنوان يک رزومه فعاليتي براي خود محفوظ نگه‌دارند و به آن استناد کنند و همچنين در مرور زمان نظراتشان جهت نمايش، ديگر منتظر تاييد مسئولين انجمن نيز نباشد؛ براي عضويت در سايت به آدرس مقابل مراجعه فرمائيد:  https://btid.org/fa/user/register

انجمن‌ها: 
http://btid.org/node/234606
تصویر کارشناس احکام

با سلام و احترام 
این افکار باعث ارتداد و احکام ساب النبی نمی شود.
در این افکار گناهی برای شما ثبت نمی شود.
توصیه می شود حتما به یک مشاوره دینی مراجعه کنید تا راهکاری برای ترک این افکار به شما بدهد.
موفق باشید.