شانزدهمین ختم قرآن کریم

http://welayatnet.com/node/77351
تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

"صلی الله علیک یا ابا عبدالله "
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۳- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۴- ترنم ..................................... خوانده شد
۵- گلدسته ..................‌‌‌‌‌............... خوانده شد
۶- سما۲۷ ................................... خوانده شد
۷- ترنم ..........................‌‌.....‌‌‌‌‌‌‌‌....... خوانده شد
۸- باران ...................................... خوانده شد
۹- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۰- ترنم ...................................... خوانده شد
۱۱- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۲- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۳- سما ۲۷.................................... خوانده شد
۱۴- ترنم ....................................... خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید .................................. خوانده شد
۱۷- yad ....................................... خوانده شد
۱۸- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۹- ترنم .......................................‌‌. خوانده شد
۲۰- ترنم ........................................ خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم.......................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید .................................. خوانده شد
۲۳- yad .‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎.‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎ خوانده شد
۲۴- yad .‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎.‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎ خوانده شد
۲۵- yad.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎.‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎‎ خوانده شد
۲۶- طیبه خانم......................‌..‌...........خوانده شد
۲۷- طیبه خانم...................................خوانده شد
۲۸- zm@45 .‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎ خوانده شد
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم .......................................... خوانده شد

تصویر yad
نویسنده yad در

سلام عزیزم

باید زودتر اطلاع میدادم بابت اتمام ختم قرآن
می بخشی سفر بودم

**ممنون بابت یادآوریت...**

حاجت روا به خیر ان شاءالله

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

"صلی الله علیک یا ابا عبدالله "
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۳- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۴- ترنم ..................................... خوانده شد
۵- گلدسته ..................‌‌‌‌‌............... خوانده شد
۶- سما۲۷ ................................... خوانده شد
۷- ترنم ..........................‌‌.....‌‌‌‌‌‌‌‌....... خوانده شد
۸- باران ...................................... خوانده شد
۹- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۰- ترنم ...................................... خوانده شد
۱۱- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۲- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۳- سما ۲۷.................................... خوانده شد
۱۴- ترنم ....................................... خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید .................................. خوانده شد
۱۷- yad
۱۸- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۹- ترنم .......................................‌‌. خوانده شد
۲۰- ترنم ........................................ خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم.......................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید .................................. خوانده شد
۲۳- yad .‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎.‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎ خوانده شد
۲۴- yad .‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎.‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎ خوانده شد
۲۵- yad.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎.‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎.‎‎‎‎‎ خوانده شد
۲۶- طیبه خانم......................‌..‌...........خوانده شد
۲۷- طیبه خانم...................................خوانده شد
۲۸- zm@45 .................................. خوانده شد
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم .......................................... خوانده شد

تصویر zm@45
نویسنده zm@45 در

با سلام جزء 28 خوانده شد.

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

سلام ممنونم دوست عزیز
قبول باشه و التماس دعا

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

"صلی الله علیک یا ابا عبدالله "
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۳- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۴- ترنم ..................................... خوانده شد
۵- گلدسته ..................‌‌‌‌‌............... خوانده شد
۶- سما۲۷ ................................... خوانده شد
۷- ترنم ..........................‌‌.....‌‌‌‌‌‌‌‌....... خوانده شد
۸- باران ...................................... خوانده شد
۹- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۰- ترنم ...................................... خوانده شد
۱۱- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۲- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۳- سما ۲۷.................................... خوانده شد
۱۴- ترنم ....................................... خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید .................................. خوانده شد
۱۷- yad
۱۸- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۹- ترنم .......................................‌‌. خوانده شد
۲۰- ترنم ........................................ خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم.......................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید .................................. خوانده شد
۲۳- yad .‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎...‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎ خوانده شد
۲۴- yad .‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎...‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎ خوانده شد
۲۵- yad.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎...‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎.‎‎‎‎ خوانده شد
۲۶- طیبه خانم......................‌..‌...........خوانده شد
۲۷- طیبه خانم...................................خوانده شد
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم .......................................... خوانده شد

تصویر آقا سعید

با سلام
جزء 22 خوانده شد
التماس دعا

تصویر آقا سعید

با سلام
جزء 22 خوانده شد
التماس دعا

تصویر باران
نویسنده باران در

باسلام
جزء من خوانده شده است....ممنون

التماس دعا

تصویر آقا سعید

با سلام
جزء 16 خوانده شدالتماس دعا

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷ ................................. خوانده شد
۳- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۴- ترنم .................................... خوانده شد
۵- گلدسته ................‌‌‌‌‌............... خوانده شد
۶- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۷- ترنم ..........................‌‌.....‌‌‌‌‌‌‌‌....... خوانده شد
۸- باران
۹- سما ۲۷ ..................................... خوانده شد
۱۰- ترنم ......................................... خوانده شد
۱۱- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۲- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۳- سما ۲۷.................................. خوانده شد
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید
۱۷- yad
۱۸- ترنم ....................................... خوانده شد
۱۹- ترنم .......................................‌‌. خوانده شد
۲۰- ترنم ....................................... خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم...................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید
۲۳- yad .‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎ خوانده شد
۲۴- yad .‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎ خوانده شد
۲۵- yad.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎.‎‎‎ خوانده شد
۲۶- طیبه خانم.................‌..‌...........خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم...............................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد.

تصویر گلدسته

5-خوانده شد

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷ ................................. خوانده شد
۳- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۴- ترنم .................................... خوانده شد
۵- گلدسته
۶- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۷- ترنم ..........................‌‌.....‌‌‌‌‌‌‌‌....... خوانده شد
۸- باران
۹- سما ۲۷ ..................................... خوانده شد
۱۰- ترنم ......................................... خوانده شد
۱۱- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۲- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۳- سما ۲۷.................................. خوانده شد
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید
۱۷- yad
۱۸- ترنم ....................................... خوانده شد
۱۹- ترنم
۲۰- ترنم ....................................... خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم...................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید
۲۳- yad .‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎ خوانده شد
۲۴- yad .‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎ خوانده شد
۲۵- yad.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎.‎‎ خوانده شد
۲۶- طیبه خانم.................‌..‌...........خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم...............................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد.

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

با سلام
جزء های 9و12و13 خوانده شد.
التماس دعا

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

سلام
خیلی ممنون. محتاجیم به دعا

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

سلام سما جان
ممنونم قبول باشه التماس دعا دوست عزبزم

تصویر yad
نویسنده yad در

سلام دوستم

جزء 17 هم با من که تموم شه این ختم

حاجت روا به خیر همگی

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

سلام عزیزم
ممنونم التماس دعا

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷ ................................. خوانده شد
۳- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۴- ترنم .................................... خوانده شد
۵- گلدسته
۶- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۷- ترنم ..........................‌‌.....‌‌‌‌‌‌‌‌....... خوانده شد
۸- باران
۹- سما ۲۷
۱۰- ترنم ......................................... خوانده شد
۱۱- سما ۲۷ ................................... خوانده شد
۱۲- سما ۲۷
۱۳- سما ۲۷
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید
۱۷-
۱۸- ترنم ....................................... خوانده شد
۱۹- ترنم
۲۰- ترنم ....................................... خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم...................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید
۲۳- yad .‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎ خوانده شد
۲۴- yad .‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎ خوانده شد
۲۵- yad.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎.‎ خوانده شد
۲۶- طیبه خانم.................‌..‌...........خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم...............................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد.

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

با سلام خدمت شما بزرگواران
جزءهای 6و11 خوانده شد.
12و13- سما27
التماس دعا

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

باید می نوشتم 9و11، اشتباه تایپی بود شرمنده

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷ ................................. خوانده شد
۳- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۴- ترنم .................................... خوانده شد
۵- گلدسته
۶- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۷- ترنم
۸- باران
۹- سما ۲۷
۱۰- ترنم ......................................... خوانده شد
۱۱- سما ۲۷
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید
۱۷-
۱۸- ترنم ....................................... خوانده شد
۱۹-
۲۰- ترنم ....................................... خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم...................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید
۲۳- yad ...................................... خوانده شد
۲۴- yad ...................................... خوانده شد
۲۵- yad........................................ خوانده شد
۲۶- طیبه خانم.................‌..‌...........خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم...............................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد.

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

با سلام و احترام خدمت شما
جزء 6 خوانده شد
9و11- سما27

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

سلام سما جان
خیلی ممنونم از شما .قبول باشه و انشاءالله حاجتتون برآورده بشه .

تصویر yad
نویسنده yad در

سلام  دوست خوبم
جزء های مربوط به من خوانده شد.....23، 24 و 25

ان شاءالله همگی حاچت روا به خیر

ملتمس دعام
سپاس

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

سلام خانم یاد دوست عزیز
انشاءالله حاجاتتون برآورده بشه و ممنونم از شرکت شما .

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷ ................................. خوانده شد
۳- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۴- ترنم .................................... خوانده شد
۵- گلدسته
۶- سما۲۷
۷- ترنم
۸- باران
۹-
۱۰- ترنم ......................................... خوانده شد
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید
۱۷-
۱۸- ترنم ....................................... خوانده شد
۱۹-
۲۰- ترنم ....................................... خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم...................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد.

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷ ................................. خوانده شد
۳- سما۲۷ .................................. خوانده شد
۴- ترنم .................................... خوانده شد
۵- گلدسته
۶- سما۲۷
۷- ترنم
۸- باران
۹-
۱۰- ترنم ......................................... خوانده شد
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید
۱۷-
۱۸- ترنم
۱۹-
۲۰- ترنم ..................................... خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم...................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد.

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

با سلام خدمت شما
جزءهای 2و3 خوانده شد
6- سما27

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

سلام سما جان
قبول باشه ممنونم عزیزم .انشاءالله حاجت روابشید

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷
۳- سما۲۷
۴- ترنم .................................... خوانده شد
۵- گلدسته
۶-
۷- ترنم
۸- باران
۹-
۱۰- ترنم ......................................... خوانده شد
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید
۱۷-
۱۸- ترنم
۱۹-
۲۰- ترنم ..................................... خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم...................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد.

تصویر گلدسته

5- گلدسته

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷
۳- سما۲۷
۴- ترنم .................................... خوانده شد
۵-
۶-
۷- ترنم
۸- باران
۹-
۱۰- ترنم ......................................... خوانده شد
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید
۱۷-
۱۸- ترنم
۱۹-
۲۰- ترنم ..................................... خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم...................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد.

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷
۳- سما۲۷
۴- ترنم .................................... خوانده شد
۵-
۶-
۷-
۸- باران
۹-
۱۰- ترنم
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید
۱۷-
۱۸- ترنم
۱۹-
۲۰- ترنم ..................................... خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم...................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد.

تصویر طیبه خانم

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد.
۲- سما۲۷
۳- سما۲۷
۴- ترنم
۵-
۶-
۷-
۸- باران
۹-
۱۰- ترنم
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰- ترنم ..................................... خوانده شد.
۲۱- طیبه خانم...................‌‌‌‌‌‌...........خوانده شد.
۲۲- آقا سعید
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد.

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد
۲- سما۲۷
۳- سما۲۷
۴- ترنم
۵-
۶-
۷-
۸- باران
۹-
۱۰- ترنم
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶- آقا سعید
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰- ترنم ..................................... خوانده شد
۲۱- طیبه خانم
۲۲- آقا سعید
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد

تصویر آقا سعید

با سلام
جزء های 16 و 22
با تشکر و التماس دعا

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد
۲- سما۲۷
۳- سما۲۷
۴- ترنم
۵-
۶-
۷-
۸- باران
۹-
۱۰- ترنم
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰- ترنم ..................................... خوانده شد
۲۱- طیبه خانم
۲۲-
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد

تصویر طیبه خانم

با سلام
۲۱-طیبه خانم

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران .................................... خوانده شد
۲- سما۲۷
۳- سما۲۷
۴- ترنم
۵-
۶-
۷-
۸- باران
۹-
۱۰-
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰- ترنم ..................................... خوانده شد
۲۱-
۲۲-
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد

تصویر باران
نویسنده باران در

باسلام و التماس دعا
یک خوانده شد....
جز 8 برای من بزارید...ممنون

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران
۲- سما۲۷
۳- سما۲۷
۴- ترنم
۵-
۶-
۷-
۸-
۹-
۱۰-
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰- ترنم ..................................... خوانده شد
۲۱-
۲۲-
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران
۲- سما۲۷
۳- سما۲۷
۴-
۵-
۶-
۷-
۸-
۹-
۱۰-
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم
۱۵- ترنم ........................................ خوانده شد
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰- ترنم
۲۱-
۲۲-
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ..................................... خوانده شد

تصویر سما27
نویسنده سما27 در

با سلام
2- سما27
3-سما27

تصویر طیبه خانم

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران
۲-
۳-
۴-
۵-
۶-
۷-
۸-
۹-
۱۰-
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم
۱۵- ترنم ......................................................... خوانده شد
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰- ترنم
۲۱-
۲۲-
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۷- طیبه خانم..........................خوانده شد.
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ............................................................... خوانده شد

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران
۲-
۳-
۴-
۵-
۶-
۷-
۸-
۹-
۱۰-
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴- ترنم
۱۵- ترنم ......................................................... خوانده شد
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰- ترنم
۲۱-
۲۲-
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم
۲۷- طیبه خانم
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم ............................................................... خوانده شد

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران
۲-
۳-
۴-
۵-
۶-
۷-
۸-
۹-
۱۰-
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴-
۱۵- ترنم
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰-
۲۱-
۲۲-
۲۳- yad
۲۴- yad
۲۵- yad
۲۶- طیبه خانم
۲۷- طیبه خانم
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم

تصویر yad
نویسنده yad در

سلام ترنم عزیز

حاجت روا به خیر

23، 24 و 25

سپاس

التماس دعا

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

سلام عزیزم
ممنون از مشارکتتون . انشاءالله دست پر برگردید از در این خونه ای که کوبیده میشه .
یا زهرا

تصویر ترنم
نویسنده ترنم در

«صلی الله علیک یا ابا عبدالله »
۱- باران
۲-
۳-
۴-
۵-
۶-
۷-
۸-
۹-
۱۰-
۱۱-
۱۲-
۱۳-
۱۴-
۱۵- ترنم
۱۶-
۱۷-
۱۸-
۱۹-
۲۰-
۲۱-
۲۲-
۲۳-
۲۴-
۲۵-
۲۶- طیبه خانم
۲۷- طیبه خانم
۲۸- zm@45
۲۹-hoseinz
۳۰- ترنم

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.