قشر سفيد و قشر خاكستري در جامعه چه كساني هستند؟

19:46 - 1393/12/17
چکیده: منظور از قشر سفيد در جامعه افرادي هستند كه به ارزش ها و هنجارهاي حاكم در جامعه پايبند بوده و آن ها را رعايت مي كنند و از آن جا كه رنگ سفيد نماد پاكي و درخشندگي و نورانيت و عاري بودن از هر آلودگي و ناخالصي است در مورد افرادي كه داراي صفا و پاكي روح بوده و نورانيت و درخشندگي ارزش ها در وجود آن ها تبلور پيدا كرده است، اين تعبير به كار مي رود...

در پاسخ به سوال شما بايد بگوييم اين گونه تعابير و تقسيم بندي ها بيشتر از سوي محافل هنري و در زمينه شخصيت پردازي در فيلم ها و سريال ها مطرح شده و در راستاي اثرات آن بر روي مخاطبين مي باشد. منظور از قشر سفيد در جامعه افرادي هستند كه به ارزش ها و هنجارهاي حاكم در جامعه پايبند بوده و آن ها را رعايت مي كنند و از آن جا كه رنگ سفيد نماد پاكي و درخشندگي و نورانيت و عاري بودن از هر آلودگي و ناخالصي است در مورد افرادي كه داراي صفا و پاكي روح بوده و نورانيت و درخشندگي ارزش ها در وجود آن ها تبلور پيدا كرده است، اين تعبير به كار مي رود. در مقابل در مورد افرادي كه تا حدودي صفا و پاكي روحي را از دست داده اند و با آلودگي و ناخالصي همراه هستند و از اين رو ارزش ها و هنجارهاي حاكم بر جامعه را زير پا گذاشته و آن را رعايت نمي كنند، تعبير «خاكستري» به كار برده مي شود كه نماد ناخالصي و آلودگي و خدشه دار شدن درخشندگي و نورانيت است. البته اين تعبير «خاكستري» در مورد افرادي به كار برده مي شود كه هنوز آلودگي ها و ناخالصي ها تمام وجود آن ها را در بر نگرفته و آثاري از نورانيت در وجود آن هاست و كاملاً فطرت پاك و نورانيت وجود خود را از دست نداده اند. بديهي است به هر ميزان آلودگي و ناپاكي در وجود افراد گسترش پيدا كند و از نورانيت و صفاي فطرت و روح آن ها كاسته شود، سياهي وجود آن ها را فرا گرفته تا جايي كه هيچ نقطه روشني در وجود آن ها يافت نمي شود. اين تقسيم بندي و شخصيت پردازي در فيلم ها و يا آثار ادبي و هنري، اثرات منفي بر روي مخاطبين داشته و چنين تفكري را القاء مي كنند كه نبايد خوبي هاي افراد را ناديده گرفت و با آلوده شدن افراد از آن ها قطع اميد نمود و هميشه راهي براي بازگشت چنين افرادي وجود دارد. البته نبايد وجود افراد فاسد و ناپاك در جامعه را ناديده گرفت و چنين وانمود كرد كه در جامعه چنين قشري وجود ندارد بلكه در جامعه قشر سياه هم وجود دارد كه به عنوان عناصر نامطلوب جامعه شمرده مي شوند و بايد از خطرات آن ها بر حذر بود.

منبع: نرم افزار پاسخ - مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

با عضویت در خبرنامه مطالب ویژه، روزانه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.