چرا سهم بعضی 4 زن اما من حتی یکی هم ندارم؟

23:02 - 1394/01/29
چکیده: در جوانیم به خاطر اینکه گناه نکنم خواستم زن بگیرم ولی هیچ کس برایم قدمی بر نداشت. حاج آقا شما اخوند‌ها فقط حرف می‌زنید. 18 سالتان که می‌شود زن می‌گیرید!
ازدواج متعدد . خودارضایی . شریک جنسی

رهروان ولایت ـ من یک پسر 29 ساله هستم. برای جلو گیری از خود ارضایی هم خیلی تلاش کردم ولی نتوانستم. یک ساله که دیگر بی خیال خدا شدم. همه‌اش به خودم می‌گویم در جوانی خودم که خوشی نداشتم؛ گناه و معصیت بود و بعدش هم که میرویم جهنم؛ پس چرا مثل دیگران من خوشی نکنم؟ من همیشه پدر و مادر وحکومت و همه کسانی که در این گناه‌های من شریک بودند را لعنت می‌کنم. از خدا عذابی ألیم برای آنها خواهان هستم. من فقط عذاب کشیدم و در جوانیم به خاطر اینکه گناه نکنم خواستم زن بگیرم ولی هیچ کس برایم قدمی بر نداشت. حاج آقا شما اخوند‌ها فقط حرف می‌زنید. 18 سالتان که می‌شود زن می‌گیرید؛ چون خانواده‌تان مذهبی هستند یا یک استاد یا یک دوست پشتتان را دارد. لذت دنیا را هم می‌برید و بعد می‌روید بهشت؛ البته به قول خودتان. ولی من چه؟ من هم عذاب دنیا را باید بکشم و هم آخرت را! پس بهتر نیست حداقل یکم از قید و بند مزخرفات دین در بیایم و راحت زندگی کنم؟ حداقل آن دنیا سر بالا می‌کنم و به خودم می‌گویم حداقل یک کار بدی کردم که باید بروم جهنم؛ ولی احساس می‌کنم نکنم باختم. باور کنید از 40 روز یک بار، شده کار به هر روز. آنقدر فشار جنسی دارم که نمی‌توانم درس بخوانم. هر چند الان داری با تاسف سرتان را تکان می‌دهید و‌ای وای‌ای وای میکنی و 4 تا فحشم هم میدهی؛ ولی اشکال ندارد. خدا باشد مال شما؛ ما که کلاً از نظر خدا اضافی هستیم؛ ولی شما زندگی کنید. ما هم جور کش شما برای جهنم می‌شویم. خدا لعنت کند کسانی را که ریا می‌کنند؛ 4 تا 4 تا زن می‌گیرند؛ اما دختر که میبینند چشم بر نمیدارند؛ ولی وقتی به من جوان میرسند برایم گشت ارشاد راه می‌اندازند که خدا نکرده نروم جهنم. حالم دارد از دین بهم میخورد.

به خدا شرمنده امام زمانم هستم. بیشتر از چندین بار 40 روز دعا عهد خواندم تا آقا توجهی کند و کاری برایم انجام بدهد. به هر دری زدم بسته بود. از بغض گریه دیگر نمی‌توانم چیزی بنویسم

خدا نگهدار

جواب:

سلام/ ادم نمی‌داند به حال کی گریه کند؟ به مظلومیت شما جوانها که از حق مسلمتان محرومید، یا به مظلومیت دین که مثل تو بخاطر محرومیتت به او بد و بیراه می‌گویی و دستورآتش را قید و بندهای مزخرف می‌خوانی؟ حکایت تو شده این شعر که می‌گوید:

گنه کرد به بلخ اهنگری / به شوشتر زدند گردن مسگری

یکی دیگر به تو ظلم کرده اما یقه دین را می‌گیری و منع‌های دینی را مزخرف می‌خوانی و بعد هم بی خیال خدا می‌شوی. دوست گرامی؛ دل من هم مثل تو خون است؛ اما نه برای محرومیت از ازدواج، بلکه برای محرومیت افرادی مثل تو که یکی دیگر بلا سرشان آورده؛ اما متاسفانه آنها به جای اینکه یقه مقصر اصلی را بگیرند، فحش و بد و بیراهش را به دین می‌دهند.

از این آتش می‌گیرم که در حق شما جوانها ظلم می‌کنند، اما دین را جلو می‌اندازند و سپر بلا می‌کنند و می‌گویند تقصیر ما نیست؛ این دین است که ارضای شهوت و خود ارضایی را حرام کرده؛ و این کمال نامردی است؛ بخاطر اینکه آن قرآنی که گفته جوانها باید خودشان را از هرگونه ارضای شهوت نگه دارند، در آیه قبلش دستور داده که وقتی بالغ شدند زنشان بدهند؛ پس مشکل از این است که به دستورات خدا عمل نمی‌شود.

بنابراین علی رغم احترام به شما، عرض می‌کنم: درست است کار آنها نامردی است، اما کار تو هم دست کمی از آنها ندارد؛ یعنی اینکه بی خیال خدا شدی و دستوراتش را مزخرف می‌دانی، کمال بی انصافی است؛ یعنی دیگران یک جوری نامردی کردند، تو هم یک جور دیگر این کار را می‌کنی. آنها راه ازدواج تو را بستند و دین را سپر بلا کردند و تو هم بی انصافی می‌کنی؛ چون خدا را به گناهی که نکرده محکوم می‌کنی. اگر خدا راه را بسته بود یا لا اقل یک خورده ازدواج را سخت کرده بود باز هم دلم نمی‌سوخت؛ اما اینکه می‌بینم افرادی مثل تو خرابکاری دیگران را به حساب خدا و دینش می‌گذارند خیلی برایم سخت است.

شاید بگوئی برفرض که من کوتاه بیایم و بگویم خدا مقصر نیست. چه فایده‌ای به حالم دارد؟ به هر حال که باید جهنم بروم؟ جوابش این است که کی گفته آخرتت را باختی و اهل جهنم شدی؟ پس خدا توبه را برای چه گذاشته؟ اگر قرار باشد که خدا فقط افراد بی گناه را به بهشت ببرد پس توبه را برای کی گذاشته؟ توبه برای ادمهایی مثل من و تو است که وقتی کار خرابی کنیم از طریق توبه درستش کنیم. در روایت آمده خدا جوان توبه کار را دوست دارد. البته معلوم است که توبه باید حقیقی باشد؛ یعنی آدم از کاری که کرده پشیمان شود. پس اگر واقعاً پشیمان شود توبه است و خدا می‌بخشدش و نامه عملش را پاک می‌کند.

شاید بگوئی من که می‌دانم دوباره گناه می‌کنم و توبه‌ام قبول نیست؛ پس چرا توبه کنم؟ جوابش این است که درست است. یک نوع توبه هست به نام توبه نصوح که فرد دیگر به کار خطا برنگردد؛ اما همه توبه‌ها که این طور نیست؛ چیزی که در متون دینی گفته‌اند این است که اگر کسی گناه کرد و پشیمان شد و توبه کرد خدا قبول می‌کند؛ هرچند این مکرر به گناه بیفتد و توبه کند؛ به شرط اینکه واقعاً پشیمان شود باز هم خدا قبول می‌کند؛ بلکه در قرآن آمده که گناه انسان توبه کار به ثواب مبدل می‌شود.

راحتت کنم؛ خدا این قدر راه برگشت را آسان کرده که هیچ کس در قیامت عذری ندارد و نمی‌تواند بگوید خدایا راه برگشت نبود. خدا این قدر مهربان است و کار توبه و بازگشت را آسان کرده آن موقع تو به خدای به این مهربانی که هرچه توبه کنی قبول می‌کند بدگمان شدی و به دینش لقب مزخرف دادی.نتیجه اینکه هرچند نمی‌توانی مقاومت کنی و دوباره مرتکب گناه میشوی این را بدان همین قدر که پشیمان شوی و به سمت خدا برگردی و از او طلب بخشش کنی همین توبه است و خدا نامه عملت را پاک می‌کند.

شاید بگوئی اگر هم توبه من قبول شود باز هم از لذت این دنیا که محروم می‌شوم، جوابش این است که تو می‌توانی علاوه بر خراب نشدن آخرتت در این دنیا لذت حلال هم ببری آن هم این است که دیدت را به ازدواج عوض کنی و به آن به عنوان یک تکلیف نگاه کنی؛ چون از نظر شرعی الان بخاطر به حرام افتادن ازدواج برایت واجب است و از راهی که می‌توانی باید برای انجامش اقدام کنی. راه اسانش هم این است که اگر اهل اعتماد به خدا باشی می‌توانی با توکل به او برای ازدواج اقدام کنی و اگر نمی‌توانی می‌شود با اقدام و فاصله‌انداختن بین عقد و عروسی خود را جمع و جور کنی و تشکیل زندگی بدهی.

 اگر هم اینها نمی‌شود برایت واجب است که از راه ازدواج موقت - با مثلا یک خانم مجرد- مشکلت را حل کنی؛ پس اگر از راه ازدواج موقت بروی یک مسکن موقت تا زمان ازدواج خواهی داشت و لازم نیست که این همه ناراحتی دنیا را تحمل کنی و گرفتار عذاب آخرت هم نخواهی شد.

حرف آخر اینکه وقتی دیدی من وای وای نکردم و به تو فحش ندادم جا دارد تو هم به حرفهایم فکر کنی و اگر دیدی درست است به جای اینکه به دین فحش بدهی به درگاه خدا برگردی و سفت و محکم برای به دست آوردن لذت حلال حرکت کنی.

موفق باشید

نظرات

تصویر راموئل
نویسنده راموئل در

سلام، روزتون به خیر و خوشی
برادر عزیزم تقریبا همه ی پسرا و دخترا با این مسئله دردناک دارن دست و پنجه نرم میکنن. فقط از ته ته دلم دعا میکنم که هرچه زودتر با همسری ایده آل ازدواج کنین و به آرامشی که خداوند مهربان وعده داده برسین.

تصویر www.nasimsahar.ir
نویسنده www.nasimsahar.ir در

اوهوم،البته فکر کنم بهتر اینه که بعضی ها حالشون از خودشون به هم بخوره تا از دین اسلام ! چرا که یکی از ائمه معصوم علیهم السلام فرمودند بدترین مردم کسی است که به فکر دو چیز است:اول شکم و دوم زیر شکم.

تصویر ناشناس
نویسنده ناشناس در

خیلی خوب باز انصاف دارید اما میشه بگید فرق حکومت دینی با غیر دینی دقیقا توی چیه؟؟ این ظلم که میگید به جوون‌ها شده دقیقا چرا بهش پرداخته نمیشه با این همه منبر و ادعا و دم و دستگاه! 

Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز:
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.