انتخاب درست

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ..ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ...

21:54 - 1395/12/15

 

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﯼ 
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ 

ﺧﻮﺩﺕ 
ﻏﻤﺖ 
ﻣﺸﮑﻠﺖ 
ﻏﺼﻪ ات 
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻃﺮﺍﻓﺖ 
ﺣﺘﯽ ﺩﺷﻤﻨﺖ ! 

ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ 
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﻤﻞ ﭼﯿﺴﺖ 
ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺖ 
ﺑﻨﺰ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻣﺪﻝ ، ﭼﻨﺪ ﺍﯾﺮﺑﮓ ﺩﺍﺭﺩ 

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ 
ﻧﯿﺎﻭﺭﺍﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ 
ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﻭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻟﻬﯿﻪ 
ﮐﺪﺍﻡ ﺣﻮﺍﻟﯽ ﺍﻧﺪ 

ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ 
گران ترین غذایشان چیست 

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ 

http://welayatnet.com/node/105824

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.