آدم منفی

به این آدمها توجه نکن

از آدمهای منفی فاصله بگیرید 10:23 - 1400/09/13

می دونید برای موفقیت توی کارها با چه کسانی نباید ارتباط داشته باشید و با چه افرادی بهتره ارتباط ب