آزادی

حجاب امنیت آور است

حجاب
20:26 - 1394/03/24

چکیده: ارزش زن آن است كه محفوظ داشته شود و در حفاظ و دژ محکم حجاب درآید، زيرا بخاطر لطافت و روح لطیفی که دارد هم شهوت بيشترى دارد و هم زودتر فريب مى‌خورد.
 

آزادی بيان ادعايی غرب در واقع آزادی توهين است

آلبیر کرگانوف
20:21 - 1393/11/05

چکیده: آلبيرکرگانف: آزادی بيان ادعای غرب هيچ وجه مشترکی با آزادی بيان واقعی ندارد و متاسفانه رهبران مسيحيان هم در اروپا در انزوا هستند و کشور های اروپايی مسير بی دينی را در پيش گرفته اند.

ترویج هرزگی زیر عَلَم آزادی

استاد حوزه و دانشگاه
21:42 - 1393/07/07

چکیده: حجت‌الاسلام پناهیان گفت: اگر ملتی دین نداشته باشد ظلم را به راحتی می‌پذیرد چون همین مبارزه با هوای نفس است که باعث می‌شود فرد به مبارزه با هوای نفس دیگران نیز بپردازد.

صفحه‌ها