آمن الرسول

کدام سوره با دعا ختم میشود

کدام سوره با دعا ختم میشود
09:07 - 1402/03/11

از پیامبر صلى الله علیه و آله نقل شده كه دو آیه آخر سوره بقره را فراگیرید و به دختران و پسرانتان بیاموزید؛ زیرا آن دو هم قرآن و هم دعا است و خشنودى خداى رحمان را در پى دارد.