احکام ازدواج

ازدواج با خواهرهمسر بعد از جدایی

ازدواج
20:23 - 1400/07/22

- به نظر مقام معظم رهبری بنا بر احتیاط واجب بعد از اتمام عده می توانید با خواهر او ازدواج کنید.

عده طلاق

عده طلاق
19:50 - 1400/07/19

- عده مدت زمانی است که زن، پس از جدایی از همسر خود، نمی تواند شوهر کند.

 اقسام طلاق

طلاق
20:44 - 1400/07/10

-  طلاق بر دو نوع است: رجعی و بائن

عده انقضای عقد موقت

عده
19:10 - 1400/07/09

- اگر حائض می شود: باید دوبار حیض( پریود) و پس از پاک شدن از حیض دوم عده اش تمام می شود.

احکام عده وفات

عده
19:04 - 1400/07/09

-  اگر زن آبستن نیست: چهار ماه و ده روز

نگاه کردن در جلسه خواستگاری

11:22 - 1400/05/02

- اگردرخواستگاری با نگاه، آگاهی بیشتری به دختر پیدا می کند و با قصد لذت نگاه نکند، اشکال ندارد.

رها کردن زندگی و ترک زناشویی

خواستگاری
22:38 - 1400/04/14

- تا زمانی که طلاق بین شما جاری نشده باشد شما به هم محرم هستید.

برگزاری مراسم ازدواج در ایام قمر در عقرب

قمر در عقرب
12:24 - 1400/01/13

- برگزاری مراسم در ایام  قمر در عقرب اشکال ندارد.

ازدواج موقت 99 ساله، بدون تعیین مهریه

ازدواج
20:15 - 1399/10/30

-  آیت الله خامنه ای:  اگر عقد موقت بدون مهریه بوده است؛ اصل عقد باطل است و هر وقت که فهمیدند باید از هم جدا شوند.

شک در شرائط محرمیت رضاعی

22:59 - 1399/10/23

- در صورت شک در تحقق شرائط محرمیت رضاعی، محرمیت حاصل نمی شود

معیار بخشیدن مدت در ازدواج موقت

ازدواج
20:49 - 1399/08/25

- با هر لفظی که عرفا دلالت بر بخشش باقیمانده عقد موقت می کند بگوید، صحیح است.

ازدواج برای زنی که از شوهر سابقش طلاق نگرفته

ازدواج
09:33 - 1399/08/19

- تا زمانی که صیغه طلاق خوانده نشده و خانم، عدّه طلاق را سپری نکرده است، عقد ازدواج با شخص دیگر باطل است.

صفحه‌ها