احکام خانواده

احکام عقیقه

عقیقه
21:48 - 1401/04/22

خوردن گوشت عقيقه براي چند نفر کراهت دارد (بنا بر احتياط): 1- کسي که عقيقه مي کند. 2-کسي که عقيقه براي او است. 3- نان خورهاي آن ها.

حکم قراردادن مهریه سنگین در ازدواج

مهریه، ازدواج، افزایش
23:56 - 1401/03/26

قراردادن مهریه سنگین در ازدواج هر چند در توان مرد نباشد سبب باطل شدن عقد نمی شود و عقد صحیح است.

حکم مال پیدا شده

مال پیدا شده
17:14 - 1401/02/30

اگر قیمت آن، به مقدار دو و نیم گرم نقره یا بیشتر باشد و نشانه ای دارد که با آن صاحبش پیدا شود، باید یک سال (به صورتی که در رساله های عملیه بیان شده) اعلان گردد.

نزدیکی قبل از غسل حیض

احکام نزدیکی
23:19 - 1401/02/21

نزدیکی با زن حائض بعد از پاک شدن از خون حیض و قبل از غسل حرام نیست؛ بلکه مکروه است.

ازدواج با شخص بی نماز

ازدواج
23:17 - 1400/12/15

ازدواج با کسی که التزام به اصول عقاید دینی دارد، ولی نماز نمی خواند، اشکالی ندارد.

عدم استفاده از جهیزیه و خمس آن

خمس
23:10 - 1400/11/30

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ به وسایلی از جهیزیه که به دلیل زندگی با خانواده همسر،‌ مورد استفاده قرار نمی گیرد، خمس تعلق نمی گیرد.

حق طلاق

طلاق
20:27 - 1400/10/13

- شرط حق طلاق برای زن، باطل است، مگر شرط شود كه زن، وكيل شوهر در طلاق دادن باشد.

احکام ربیبه

ربیبه
20:27 - 1400/09/18

- ربيبه به دختر زن انسان - كه از شوهر ديگر است - گفته مى‏شود؛ خواه از شوهر قبل باشد و يا از شوهر بعد.

حکم نگهداری سگ

سگ
23:05 - 1400/09/08

- نگهداری سگ در منزل (غیر از سگ نگهبان) ناپسند است، حرام است.

حکم خون باقیمانده در گوشت

خوردنی ها
00:06 - 1400/09/06

- اگر پس از ذبح، به صورت طبیعی از حیوان خون خارج شود، خونی که داخل بدن باقی می‌ماند گرچه نجس نیست، ولی خوردن آن حرام است.

خوردنی های حرام

خوردنی ها
22:41 - 1400/08/23

- خوردن غذایی که نجس است حرام است، وردن هر مایعی که مست کننده می باشد حرام است.

فرزند خواندگی

محرمیت
19:17 - 1400/08/14

- فرزند خوانده احکام فرزند حقیقی را ندارد، اما برای ایجاد محرمیت، غالباً راه های شرعی وجود دارد.

صفحه‌ها