احکام نجاست

نجاست موی سگ

طهارت
09:43 - 1403/02/17

- موی سگ مانند خود سگ نجس است و با شستن، پاک نمی‌شود.

تطهیر رطوبت دهان سگ

طهارت
12:35 - 1402/12/08

- اگر دست به واسطه رطوبت دهان سگ نجس شود، اگر یک مرتبه آب قلیل روی بازو بریزید و از آن جدا شود، پاک می‌گردد.

 تطهیر دیوار نجس

طهارت
12:32 - 1402/12/08

- ظاهر دیوار گچی بعد از زوال عین نجاست با گرفتن آب کر یا قلیل بر آن پاک می‌شود.

 تطهیر کف کفش

طهارت
12:29 - 1402/12/08

-  سنگ، انواع کاشی، آجر و انواع شن، کف کفش نجس را پاک می‌کند.

 نماز با لباس خونی

نماز
06:56 - 1402/09/30

- اگر مقدار خون لباس کمتر از یک بند انگشت اشاره باشد، با وجود شرایط* نماز با آن اشکال ندارد، ولی اگر به اندازۀ بند انگشت اشاره یا بیشتر از آن باشد، نماز با آن باطل است.

نماز با فراموشی نجاست بدن و لباس

نماز
12:25 - 1402/09/29

-  اگر شخصی نجاست لباس یا بدنش را فراموش کرده و با همان حالت نماز خوانده باشد، باید دوباره نماز بخواند.

احکام | روش تطهیر کف خانه و مانند آن

تطهیر
11:32 - 1402/07/29

- پس از برطرف کردن عین نجاست، آب کر (لوله کشی) به جای نجس وصل شود و همه آن محل را فرا بگیرد.

احکام |  تطهیر وسایل الکترونیکی

  تطهیر وسایل الکترونیکی
11:01 - 1402/05/24

- پاک شدن وسایل الکترونیکی، فقط با آب است. همراه داشتن تلفن باعث باطل شدن نماز نمی‌شود.

اطلاع دادن به صاحبخانه درباره نجاست خوراک و چیزهای دیگر

نجاست
22:59 - 1401/03/05

-  اگر چیزی که توسط او نجس شده از وسایلی است که در خوردن و آشامیدن استفاده می شود، باید اطلاع دهد.

حکم خون باقیمانده در گوشت

خوردنی ها
00:06 - 1400/09/06

- اگر پس از ذبح، به صورت طبیعی از حیوان خون خارج شود، خونی که داخل بدن باقی می‌ماند گرچه نجس نیست، ولی خوردن آن حرام است.

مشاهده فضله موش در برنج خیس شده

خوردنی ها
22:21 - 1400/06/06

- اگر یقین دارید فضله موش است، چنانچه نجاست به داخل برنج نفوذ کرده، قابل تطهیر نبوده و خوردن برنج جایز نیست.

نجاست چگونه انتقال می یابد

نجاست
08:15 - 1400/04/21

- آیا دست زدن به چیز نجس، باعث نجاست می‌شود و برای پاک شدن باید غسل کرد؟

صفحه‌ها