اخلاق در نهج البلاغه

 حکمت 230 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:16 - 1401/01/03

 شراکت با صاحبان روزی

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 229 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:16 - 1401/01/03

 ارزش قناعت 

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 كفَى بِالْقَنَاعَةِ مُلْكاً.

 حکمت 226 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:25 - 1401/01/01

 طمع، عامل ذلت

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ الذُّلِ.

حکمت 222 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:16 - 1401/01/01

 چشم‌پوشى از خطای دیگران

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 223 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:16 - 1401/01/01

حیا، عامل پوشش عیوب

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 224 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:16 - 1401/01/01

 عوامل بزرگی و سروری

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 225 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:16 - 1401/01/01

 حسادت، آفت سلامتی

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 227 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:15 - 1401/01/01

 حقیقت ایمان

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 228 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 10:15 - 1401/01/01

 نتیجه برخی ضد ارزشها

امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 221 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 20:52 - 1400/12/28

 نکوهش ظلم و ستم بر مردم

امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 220 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 20:48 - 1400/12/28

 نکوهش قضاوت با ظنّ و گمان

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 219 نهج البلاغه

زیباترین حکمت نهج البلاغه 20:44 - 1400/12/28

 طمع، آفت عقلها

 امام علی علیه السلام فرمودند:

صفحه‌ها