اروپای فقیر

با وجود این همه فقیر آیا مسافرت های تفریحی از نظر اسلام مجاز است؟

با وجود این همه فقیر آیا مسافرت های تفریحی از نظر اسلام مجاز است؟
10:38 - 1400/09/04

تفریح سالم، استفاده از خوراک و پوشاک گرانبها و اموری از این دست برای افرادی که از تمکن مالی برخوردارند، ممنوع نیست، اما برخی از این حق خود صرف نظر کرده و با چشم‌پوشی از برخی لذات مشروع، دیگران را بر خود مقدم می‌دارند.

فقر در انگلستان

فقر در انگلستان 18:04 - 1397/08/08

هم اکنون بیش از 400 هزار کودک و 300 هزار بازنشسته در انگلستان در فقر مطلق زندگی میکنند.

متن اصلی:

Nearly 400,000 more children and 300,000 more pensioners are now living in poverty