استفاده از فضای مجازی

کنترل اینترنت در خانه

کنترل استفاده نوجوان از اینترنت
09:08 - 1400/10/19

چکیده:

استفاده بیش از حد و مدیریت نشده کودکان از فضای مجازی

14:06 - 1400/08/22

- استفاده از فضای مجازی برای کودکان باید هدفمند و برنامه ریزی شده باشد.