اسلام و عقل

نقد و ارزیابی ایمان در فلسفه غرب

10:42 - 1400/11/10

در حوزه باورها(هست ها و نیست ها) هیچ کسی قائل به تعبد نیست. اصل اولی تحقیق و رسیدن است. ایمان نیز یکی از این نوع باورها می باشد.

منبع اصلی ایمان شرع است یا عقل است؟

عقل انسان,تعریف عقل در فلسفه,تعریف عقل در روانشناسی,عقل در قرآن
11:02 - 1400/09/07

عقل، حیاء و دین. آدم گفت من عقل را انتخاب می‌کنم. جبرئیل به حیاء و دین گفت: شما بروید. ولی آن‌دو به جبرئیل گفتند: به ما دستور داده شد هر جا که عقل بود، همان‌جا باشیم. جبرئیل گفت: به آنچه که دستور دارید عمل کنید. سپس عروج کرد

اعتقاد به خدا مبتنی بر دلیل عقلی

اعتقاد به خدا مبتنی بر دلیل عقلی
12:13 - 1400/09/04

اعتقاد به خدا و دین، برخواسته از فطرت نهادینه شده در وجود انسان‌هاست که با به کار گیری عقل می‌توان آن را شکوفا کرد.

بنیان عقل‌گرایی در تعالیم شیعه

مقاله درباره رابطه عقل و دین
09:05 - 1400/08/20

باورهای شیعه بر اساس عقل گرایی بنیاد نهاده شده است.