امکان ماهوی

آیا فقر برای انسان ذاتی هویت است نه ذاتی ماهوی؟

امکان ماهوی چیست,امکان فقری چیست,فقر ذاتی انسان.نظریه امکان فقری
12:59 - 1400/09/10

ذات و ماهیت هر چیزی فقط جنس و فصل او‌ است؛ لذا نه وجود از اجزای ماهیت است و نه عدم و نه چیز دیگر. اما وجود برای ماهیت هر چند عرض نیست؛ ولی در عالم ذهن و با نوعی تسامح در عالم واقع، می‌تـواند به نحو عروض و عرضی مطرح باشد.