انسان صادق

درماندگی دروغگو

درماندگی دروغ‌گو
11:31 - 1402/03/10

شخصی که صادق نیست، گرفتار ضعف شخصيت و حقارت درونی است و برای پوشاندن آن ضعف‌ها، افکار، احساسات، ارزش‌ها و انگیزه‌های واقعی خود را پنهان می‌کند و به دروغ متوسل می‌شود.