بدگویی از دیگران

آدم خواری در زمان پیامبر

آدم خواری در زمان پیامبر
09:12 - 1400/10/23

آدم خواری در زمان پیامبر

زخم زبان

زخم زبان 08:06 - 1400/05/09

اميرالمؤمنين عليه السلام:

صحبت کردن پشت سر نامزدها

انتخابات 15:04 - 1400/03/15
گناهان زبان

گناهان زبان
10:30 - 1400/02/13
جبران ناسزا و فحش به دیگران

بدگویی، جبران، غیبت
08:03 - 1398/07/26

- کسی که از دیگری بدگویی کرده و یا به او فحش داده، بايد گفته‌هاى خود را به هر کس که رسانده تکذيب کند و از شخصى که به او اهانت کرده تحصيل رضايت نمايد.