بدی های دین زرتشت

ازدواج خواهر و برادر در دین زرتشت

ازدواج خواهر و برادر در دین زرتشت
10:56 - 1402/03/18

ازدواج با محارم در دین زرتشت، آری یا خیر؟

نگاهی به روابط زرتشت و شاگردان ارمیای نبی

 زرتشت
20:30 - 1399/09/24

نگاهی به روابط زرتشت و شاگردان ارمیای نبی

درباره ی خاستگاه زرتشت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در واقع مکان ولادت و رشد زرتشت همانند زمان زندگی او به درستی روشن نیست. پژوهشگران هر یک، دیدگاهی دارند و البته همه ی این دیدگاه ها از حدّ گمان فراتر نرفته اند.