برنامه اسلام برای دنیا و آخرت

برنامه منطقی و بی عیب

برنامه منطقی و بی عیب
09:06 - 1400/10/23

قصه زندگی را باید دقیق و منطقی و بی‌عیب نوشت، نه صرفا احساسی.

رابطه دنیا و آخرت

رابطه دنیا و آخرت 13:21 - 1400/10/08

رابطه دنیا و آخرت

رابطه دین دنیا و آخرت از منظر قرآن کریم

دین من دنیای من, رابطه دین دنیا و آخرت از منظر قرآن کریم
11:23 - 1400/09/20

دین خواستار سعادت در هر دو دنیا است و برای تک تک لحظات و کارهای انسان در این دنیا برنامه دارد تا به سبب آن آخرت او را نیز آباد کند.