بسیج لشکر مخلص خداست

بسیجی یعنی مجاهد گمنام و مظلوم

فرهنگ
15:48 - 1401/09/05

دیدید در این قضایای اخیر بسیجی‌های مظلوم خودشان مظلوم واقع شدند، برای اینکه نگذارند ملت، مظلومِ یک مشت اغتشاشگر غافل یا جاهل یا مزدور بشود .

جمله بسیج لشکر مخلص خداست از کیست

جمله بسیج لشکر مخلص خداست از کیست
10:58 - 1401/09/02

امام خمینی: بسیج لشکر مخلص خداست که دفتر تشکل آن را همه مجاهدان از اولین تا آخرین امضا نموده‌ اند.