بهترین دعای سر قبر

سفارش شده که مؤمنان گاهی در قبر بخوابند تا به یاد آخرت باشند؟

 سفارش شده که مؤمنان گاهی در قبر بخوابند تا به یاد آخرت باشند؟
11:33 - 1400/09/04

با توجه به روایات فراوانی که به مؤمنان توصیه می‌کنند تا به یاد قبر و مشکلات آن باشند، می‌توان با کارهایی مانند مشاهده قبور و یا حتی خوابیدن در آنها، دوران بعد از مرگ را تجسم کرد؛ چنان‌که در حدیثی چنین نقل شده است.

گفتگوی عجیب عالِم...

گفتگوی عجیب عالِم...
08:57 - 1400/06/21
اعمال شب اول قبر

شب اول قبر
13:50 - 1400/04/19

- در آموزه‌های دینی برای میت در شب اول قبر، انجام چه اعمالی سفارش شده است؟