تخصص در کار

براساس آموزه‌های دینی آیا تخصص مقدم بر تعهد و تقوا است؟

براساس آموزه‌های دینی آیا تخصص مقدم بر تعهد و تقوا است؟
10:57 - 1400/09/04

افراد متعهد هیچ‌گاه مسئولیتی را که در آن تخصص ندارد نمی‌پذیرد، و این لازمه تعهد و تقوا است و آنانی که ظاهری متعهد نشان داده و کاری که توانایی انجام آن‌را ندارند می‌پذیرند، در واقع متعهد نبوده، بلکه متعهدنما هستند.

تقوا بهتر است یا تخصص

تقوا بهتر است یا تخصص
07:49 - 1400/06/15

براساس آموزه‌های دینی آیا «تخصص» مقدم بر «تعهد و تقوا» است؟

تخصص گرایی

تخصص گرایی 12:14 - 1400/05/12

امام علی عليه السلام فرمود:

 كسى كه به كارهاى مختلف بپردازد نقشه ها و تدبيرهايش به جايى نمى رسد.

نهج البلاغه، حکمت 403

تخصص شرط لازم در کارها

تعمیرکار
14:51 - 1397/02/29

- اگر تعمیرکار بخاطر نداشتن تخصص باعث خسارت به مال تعمیری شود، ضامن است.