ترجمه و شرح نهج البلاغه

حکمت 156 نهج البلاغه

حکمت 156 نهج البلاغه 07:43 - 1400/10/27

 ضرورت اطاعت خدا

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 155 نهج البلاغه

 حکمت 155 نهج البلاغه 12:45 - 1400/10/25

 پایبندی به پیمانها

امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 154 نهج البلاغه

حکمت 154 نهج البلاغه 08:21 - 1400/10/25

 نکوهش رضایت به باطل

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 153 نهج البلاغه

حکمت 153 نهج البلاغه 10:49 - 1400/10/23

 پیروزی، نتیجه صبوری

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 152 نهج البلاغه

حکمت 152 نهج البلاغه 10:44 - 1400/10/23

ناپایداری دنیا

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 151 نهج البلاغه

حکمت 151 نهج البلاغه 14:26 - 1400/10/20

 غافل نشدن از عاقبت

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 150 نهج البلاغه

حکمت 150 نهج البلاغه 08:49 - 1400/10/20

 اینگونه نباش!

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 149 نهج البلاغه

حکمت 149 نهج البلاغه 14:54 - 1400/10/19

 ضرورت شناخت خود

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 148 نهج البلاغه

حکمت 148 نهج البلاغه 09:41 - 1400/10/19

 شناخت افراد از روی گفتار

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 147 نهج البلاغه

حکمت 147 نهج البلاغه 09:03 - 1400/10/19

 ارزش علم

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 146 نهج البلاغه

حکمت 146 نهج البلاغه 08:40 - 1400/10/18

 ارزش دعا

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 145 نهج البلاغه

حکمت 145 نهج البلاغه 08:34 - 1400/10/18

 روزه و نماز بی‌فایده

 امام علی علیه السلام فرمودند:

صفحه‌ها