تشویق فرزندان به نماز

چگونه فرزندان را به نماز تشویق کنیم

تشویق فرزندان به نماز
11:28 - 1400/09/04

دو فرزند هفت و هشت ساله دارم که برای نماز خواندن تنبل هستند و گاهی با پرداخت پول آنها را تشویق کرده ام.