ثروت حرام

رابطه کسب ثروت حرام و غذای ناسالم

09:01 - 1400/09/04

 کسب ثروت و سرمایه مانند خوردن غذاست؛ همان‌طوری که غذای ناسالم، عوارضی را برای انسان به همراه دارد، باید توجه داشت که کسب پول و سرمایه حرام نیز همین تأثیر را در زندگی انسان می‌گذارد.
ورود پول حرام به زندگی، مانند ورود برخی غذاها به بدن انسان است؛ شاید اثرش را در کوتاه مدت نشان ندهد اما بالاخره اثر خود را خواهد گذاشت ... .