حجاب زن در هنگام دعا

حجاب زن در هنگام دعا

پوشش دعا
22:07 - 1399/04/10

- برای زن هنگام دعا کردن با فرض نبود نامحرم، حجاب واجب نیست.