حرم امام‌رضا

تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی، آری یا نه؟

10:33 - 1402/03/18

تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی همچون سلف دانشگاه‌ها نه تنها خلاف آزادی نیست، که گاهی اقتضای آزادی و آسایش بانوان انجام چنین کاری می‌باشد.