حکمت های نهج البلاغه

حکمت 176 نهج البلاغه

حکمت 176 نهج البلاغه 07:28 - 1400/11/06

 سعه صدر، لازمۀ ریاست

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 175 نهج البلاغه

حکمت 175 نهج البلاغه 07:06 - 1400/11/05

راه زدودن ترس

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 174 نهج البلاغه-انتقام حتمی است

 حکمت 174 نهج البلاغه-انتقام حتمی است 10:29 - 1400/11/03

 ارزش خشم در راه خدا

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 173 نهج البلاغه

 حکمت 173 نهج البلاغه 10:23 - 1400/11/03

 ارزش مشورت‏ها

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 172 نهج البلاغه

حکمت 172 نهج البلاغه 10:17 - 1400/11/03

 دشمنی با نادانسته‌ها

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 171 نهج البلاغه

 حکمت 171 نهج البلاغه 10:00 - 1400/11/02

 نتیجه ناپرهیزی

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 170 نهج البلاغه

 حکمت 170 نهج البلاغه 07:50 - 1400/11/02

 گناه نکردن آسان‌تر از توبه کردن

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 169 نهج البلاغه

حکمت 169 نهج البلاغه 07:06 - 1400/11/02

 آشکار بودن راه حق

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 168 نهج البلاغه

 حکمت 168 نهج البلاغه 06:39 - 1400/10/30

 کوتاهی عمر و نزدیکی مرگ

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 167 نهج البلاغه

 حکمت 167 نهج البلاغه 06:34 - 1400/10/30

 تاثیر منفی خودپسندی

 امام علی علیه السلام فرمودند:

حکمت 166 نهج البلاغه

 حکمت 166 نهج البلاغه 06:29 - 1400/10/30

 نکوهش تجاوز به حقوق دیگران

 امام علی علیه السلام فرمودند:

 حکمت 165 نهج البلاغه

 حکمت 165 نهج البلاغه 07:39 - 1400/10/29

 منع اطاعت از مردم در معصیت خدا

 امام علی علیه السلام فرمودند:

صفحه‌ها