خمس وام

خمس
تعلق خمس به وام 23:22 - 1399/10/10

- وام خمس ندارد، مگر مقداری از وام که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده است.

خمس، وام
خمس وام 09:14 - 1396/09/04

- اگر وام برای تهیه مصارف جاری زندگی مثل ماشین و منزل شود، خمس ندارد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.