خودکشی در میان خداناباروان

ماشین خودکشی غرب

ماشین خودکشی غرب
10:08 - 1400/10/23

با این که بسیاری بر این باور بودند که پیشرفت علوم و تکنولوژی می تواند انسان را

عاقبت کسانی که خودکشی می کنند

استاد محمدی شاهرودی
07:41 - 1400/07/28

عاقبت کسانی که خودکشی می کنند چگونه است؟ فرق خود کشی با کشتن دیگران چیست؟

آنانکه خودکشی می کند، ‌ولی سابقه نماز و روزه دارند تکلیف شان چیست؟

09:59 - 1400/03/27

با توجه به آیات و روایات معصومین می توان گفت تنها یک گناه انسان را مخلد در آتش می کند و آن شرک است. قرآن مجید می فرماید: «خداوند گناه شرک را نمی آمرزد، ولی کم تر از آن را برای هر کس بخواهد می آمرزد».

ایا خودکشی هم انواع دارد؟

07:21 - 1400/03/18

از دیدگاه تعامل میان فرد و جامعه خودکشی سه نوع است:1- خودکشی ناشی از بی قانونی یا بی هنجارانه2- خودکشی ناشی از خودخواهی 3- خودکشی ناشی از غیر خواهی یانوع دوستانه

خدانابوران در صدر افراد خودکشی کننده

17:41 - 1399/04/13

تحقیقات نشان داه است که خداناباوران با وجود امکانات علاقه بیشتری به خودکشی دارند.