دروغگو

حدیث نگاشت | دروغگویى

11:56 - 1402/07/15

حدیث نگاشت | دروغگویى

امام علی عليه السّلام

«  اَلْكِذْبُ فَضَاح . » 

درماندگی دروغگو

درماندگی دروغ‌گو
11:31 - 1402/03/10

شخصی که صادق نیست، گرفتار ضعف شخصيت و حقارت درونی است و برای پوشاندن آن ضعف‌ها، افکار، احساسات، ارزش‌ها و انگیزه‌های واقعی خود را پنهان می‌کند و به دروغ متوسل می‌شود.

از این افراد دوری کن

از این افراد دوری کن 12:01 - 1400/10/02

1. افراد بی هدف 
2. دروغگو و حسود
3. قربانی 
4. بدبین و ایرادگیر

آیا عبارت مشهور دروغگو دشمن خدا است ریشه قرآنی و روایی دارد؟

آیا عبارت مشهور دروغگو دشمن خدا است ریشه قرآنی و روایی دارد؟
08:41 - 1400/09/02

آیات فراوانی در قرآن وجود دارد که تماماً به این موضوع اشاره می‌کند که افرادی که بر خدا و پیامبرش دروغ بسته و یا سخنان آنان را دروغ می‌پندارند، در جبهه مقابل خدا قرار دارند.

قبول کن تا دروغ نگوید

قبول کن تا دروغ نگوید
11:43 - 1400/06/21

ممکن است دلیلی که برای اشتباه توسط یکی از زوجین بیان شود خیلی منطقی و درست نباشد ولی طرف مقابل در