دهکده جهانی

لزوم رعایت مناسبات دهکده جهانی

13:50 - 1402/03/17

کسانی که به‌ عنوان سخنگوی دین به حساب می‌آیند، بایسته است تا دقت لازم را در نوع گویش و رفتار خود رعایت نمایند.

دهکدۀ جهانی و جنگ اوکراین

07:53 - 1401/08/05

یکی از پیامدهای جنگ اوکراین ظهور معنایی جدید از «دهکده جهانی» است که در آن، هرگونه کنشگری دولت‌ها به جانب‌داری از اوکراین یا روسیه تعریف خواهد شد .