راه شناخت انبیا

معجزات، دلیلی بر صدق دعوت انبیا 21:11 - 1399/05/17

خود عقل می‌گوید معجزه باید خارق العاده باشد و از اموری که بشر در انجامش عاجز، تا نشانه ارتباط  این شخص با خدا باشد.

دستورات انبیا راه‌گشای همیشه تاریخ 11:31 - 1397/06/20

پرسشگر: از کجا معلوم که این سنخ، واقعا وجود داره؟ پاسخگو: گواه روشن بر این ارتباط و بر وجود چنین حسی، معجزات آنهاست.

راه شناخت انبیا به بیان ساده 09:07 - 1397/06/20

 این که پس از 1400 و اندی سال از مبارز طلبی قرآن، هنوز کسی نتوانسته حتی یک سوره مانند قرآن بیاورد، دلیل معجزه بودن نیست؟!

امضای خدای عالم 09:00 - 1397/04/14

-از کجا می توان فهمید چه کسی پیامبر است؟ پیامبر کسی هست که امضای خدای عالم پای حکمش باشد. معجزه همان امضای خداست.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.