رسیدن به هدف

اگر لذت ترک لذت بدانی دگر لذت نفس لذت ندانی

10:33 - 1400/08/24

تنها کسانی لذت پرواز را تجربه می کنند که از خواسته‌های دل بگذرند.

حرف خدا برای کودکان «بهترین راه، راه مستقیم»

18:33 - 1400/08/22

حرف خدا برای کودکان «بهترین راه، راه مستقیم»،حرف خدا برای کودکان «بهترین راه، راه مستقیم»،حرف خدا برای کودکان «بهترین راه، راه مستقیم»

تخصص گرایی

تخصص گرایی 12:14 - 1400/05/12

امام علی عليه السلام فرمود:

دروغ ممنوع

عوامل درغگویی
14:14 - 1395/10/23

- دروغ یکی از گناهان کبیره بوده و مورد مذمت در دین اسلام واقع شده است. از جمله عواملی که انگیزه‌ی دروغ گفتن را در انسان، پدید می‌آورد، الگوهای نامناسب، ترس از مجازات و همچنین برای رسيدن به هدف را می توان نام برد و از جمله عواقب دروغگویی را می توان در از بین رفتن ایمان و مروت و مردانگی مشاهده کرد.