روابط والدین با فرزندان

درخواست همکاری از فرزندان

12:36 - 1402/03/20

 نوع درخواست والدین از فرزندان می‌تواند در ایجاد همکاری و تداوم آن مؤثر باشد.

احترام متقابل والدین و فرزندان

10:53 - 1402/03/17

در صورتی می‌توان توقع داشت فرزندان احترام بگذارند که والدین با رفتار احترام‌آمیز خود، این کار را به آن‌ها درس داده باشند.