روز مخصوص زیارتی امام رضا

عکس‌نوشته | روز مخصوص زیارت امام رضا

روز مخصوص زیارت امام رضا 18:12 - 1401/04/01

روز مخصوص زیارت امام رضا : شاید این اسیر در بند دنیا به ضمانت شما بتواند با کبوتران

پوستر | زیارت مخصوص امام رضا

17:06 - 1401/04/01

زیارت مخصوص امام رضا : ابن طاووس در كتاب اقبال آورده است: أنَّه يُسْتَحَبُّ أَنْ يُزَارَ مَوْلانا