زن و قرآن

قرآن بهترین مدافع حقوق انسان ها

مقاله حقوق بشر در قرآن,آیات حقوقی در قرآن,انواع حق در قرآن
13:55 - 1401/02/31

قرآن زیباترین تعابیر را درباره زنان و رعایت حقوق آنان به کار برده است.