سوالات اعتقادی

چرا در اسلام برده‌داري ممنوع نشده است؟ 15:59 - 1394/03/06 بازدید: 623

چکیده: اسلام نه تنها از برده داري حمايت نكرده كه با تدابيري منطقي و حكيمانه راه را براي آزادي بردگان هموار نموده و شواهد تاريخي و سيره امامان معصوم (ع) همگي گواهي روشن بر اين واقعيت است از اين رو اين ادعا كه در اسلام برده داري به رسميت شناخته شده است، ادعاي بدون دليل است...

چرا مبناي حقوق بشر غربي با اسلام سازگار نيست؟ 15:48 - 1394/03/06 بازدید: 445

چکیده: مبناي حقوق بشر غربي با تفسير ويژه آن با ديدگاه اسلام سازگاري ندارد، چون برعكس رويكرد اومانيسم، از ديدگاه اسلام، انسان بر حسب فطرت الهي خدامحور است نه خود محور، و بشر در عرصه شناخت خودكفا نيست. بلكه محتاج هدايت الهي است...

آيا قوانين حقوق بشر مقدم است يا دين و قانون اساسي؟ 11:21 - 1394/03/05 بازدید: 593

چکیده: دين اسلام، دين فطرت و خلقت است، لذا كاملا به نيازهاي مادي و معنوي انسان توجّه نموده است، لذا حقوق بشر كه در جامعه بين المللي، اهميت خاصي دارد در دين اسلام از حدود 1400 سال پيش به آن توجّه ويژه گرديده است و قواعد و مقررات مربوط به حقوق بشر، در ميان ساير مقررات اسلامي...

نقد نظريه داروين در باب خدا شناسی چیست؟ 15:19 - 1394/02/07 بازدید: 692

چکیده: نظريه داروين نمي تواند تبيين كاملي از نظام غايي در جهان ارائه دهد، بلكه تنها بيانگر اين است كه چگونه برخي موجودات يعني موجودات زنده پيچيده تر ـ از برخي ديگر ـ يعني موجودات زنده ساده تر ـ حاصل شده اند و درباره منشأ ساده ترين موجودات چيزي نمي گويد.بنابراين به تنهايي نمي تواند بر جاي تبيين توحيدي بنشيند

پيامبران در ابتدا چه طور به وجود خدا پی می بردند؟ 14:41 - 1394/02/07 بازدید: 494

چکیده: با همان فطرت خداجويي كه خداوند در وجودشان قرار داده به وجود آفريننده اي دانا و حكيم بر اين جهان پي مي برند و حس خداجويي و خدا خواهي نيز در وجودشان نهادينه شده است.هنر پيامبران اين است كه فطرت ساير انسان ها را نيزكشف مي كنند و به او نشان مي دهند و اين فطرت را بيدار مي كنند.

آیا براي اثبات وجود خدا به علم و دستگاه تفكر نياز داريم؟ 14:37 - 1394/02/07 بازدید: 215

چکیده: علمي كه عهده‌ دار اثبات خداي سبحان و صفات اوست، علم فلسفه است كه مبتني بر تفكر عقلي و فهم آدمي نسبت به عالم است، نه علوم تجربي، لذا هر اندازه علوم تجربي مثل فيزيك و شيمي و... تغيير كند و اطلاعات ما راجع به محيط پيرامونمان تغيير كند و پيشرفتي حاصل آيد كه البته معمولا اين تغييرات در جزئيات است، خللي به اصول كلي عالم و هست ها و نيست ها وارد نمي شود.

شبهه ديويد هيوم، فيلسوف انگليسی به برهان نظم چیست؟ 14:33 - 1394/02/07 بازدید: 2688

چکیده: هيوم مي گويد بين مصنوعات انساني و آثار طبيعي شباهت بسياري وجود ندارد تا نتيجه بگيريم چون مصنوعات انساني از روي فكر و انديشه ساخته شده اند پس آثار طبيعي هم از روي فكر و انديشه ساخته شده اند.
ما از تجربه آموخته ايم كه مصنوعات انساني نتيجه طرح و تدبير است اما ما چنين تجربه اي از آثار طبيعي و اين كه آنها چگونه به وجود آمده اند، نداريم.

برهان اتصال را توضيح دهيد؟ 14:28 - 1394/02/07 بازدید: 590

چکیده: جوهر ذات اشياء مستند به خلقت الهي است که همه منتهي به تقدير خدا و مربوط به كيفيت و خصوصيتي است پس اجزاي عالم همه به هم متصل و مربوطند و اتصال آن اجزاء به حدي است كه همه را به صورت يك موجود درآورد و نظام واحدي در آن حكم فرماست، حكما همين اتصال را مقدمه يك برهان قرار داده و آن را برهان اتصال تدبير ناميده اند.

اتقان صنع يعنی چه؟ 14:24 - 1394/02/07 بازدید: 9490

چکیده: در كتب لغت اتقان را به «محكم بودن، كمال، درستي» معنا كرده اند و درباره صنع بايد گفت يعني هر آنچه خلق شده است به عبارت بهتر ما سوي الله.نكته قابل توجه اينكه در كلام متكلمين اسلامي برهاني به نام برهان اتقان صنع ديده نمي شود و اكثرا اين بحث را در ضمن برهان نظم آورده اند.

اصل چهارم ماترياليست ها چیست؟ 14:22 - 1394/02/07 بازدید: 203

چکیده: اين است هر پديده جديدي كه در عالم به وجود مي آيد از آثار خود ماده است و با جابجايي ذات آن و تأثير آنها بر همديگر به وجود مي آيد و نيازمند به خالقي مجزاي از خود ماده نيستيم كه گرداننده ماده باشد، بلكه خواص ماده براي حكومت و تحقق اشياء موجودات جديد كافي است.در اين اصل ماديگراها معتقداند نظام عليت منحصر در همين ماده است.

صفحه‌ها

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.