شرائط فسخ عقد

خرید گوشت از قصابی و حق فسخ 20:49 - 1398/08/25

سوال: اگر گوشتی را از قضابی بگیریم و متوجه شویم حیوان مریض بوده است آیا قبل از تصرف حق فسخ داریم یا بعد از تصرف بخاطر غبن می توانیم فسخ کنیم؟

دستکاری کیلومتر برای فروش 18:37 - 1398/07/25

سوال: آیا دستکاری کیلومترشمار ماشین حرام است و خریدار خیار غبن، عیب یا تدلیس دارد؟

گوشت، قصابی،‌ فسخ
خرید گوشت از قصابی و حق فسخ پس از کشف مریض بودن حیوان 01:00 - 1398/03/24

- طبق نظر مقام معظم رهبری؛ اگر گوشتی را از قضابی بگیریم و متوجه شویم حیوان مریض بوده است، اگر عرفاً عیب باشد، می توان بیع را فسخ کرد.

این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.