عذاب آخروی

رابطه عذاب و پاداش با علم الهی

رابطه عذاب  وپاداش با علم الهی, پاداش بزرگ الهی
09:12 - 1401/01/06

مجازات اخروى مقتضاى عدل الهى و پاى‌‏بندى او به وعده‏ هاست و تخلف از آن ها امکان پذیر نیست.

شگفتی های عالم هستی و ارتباط آن با عذاب الهی به خاطر عدم باور

چند نمونه از شگفتی های افرینش,شگفتی های آفرینش در طبیعت
12:55 - 1400/09/20

شگفتی و نظم حاکم بر جهان، نشان از آفریننده‌ای قادر و عالم دارد.

عذاب خداوند در عصر حاضر

عذاب خداوند در عصر حاضر
12:51 - 1400/09/20

امت‌های پیشین به خاطر گناهانی که داشتند و مخالفت‌هایشان با پیامبران الهی دچار عذاب استیصال شده و همگی نابوده می‌شدند.

چرا خدا با تهدید به عذاب انسان ها را می‌ترساند؟

چرا خدا با تهدید به عذاب انسان ها را می‌ترساند؟
14:09 - 1400/09/07

اگر کسی پی ببرد که گناه او چنین آثار بدی دارد و پر از ضرر و زیان است، در دل او ترس ممدوح ایجاد می‌شود و بدین وسیله گناهان را ترک می‌کند و اعمال نیک انجام می‌دهد، و به سوی اطاعت الهی گام برمی‌دارد. این روش، در واقع اهمیت دادن به تربیت درونی و بیرونی انسان است

ارتباط قدرت خدا با نفرین های قرآن

ارتباط قدرت خدا با نفرین های قرآن
08:08 - 1400/08/19

نفرین‌های خدا در قرآن کریم نسبت به برخی از افراد، نشانه خشم خدا بر آنان است و از طرفی نشان دهنده عذاب الهی در قیامت است، اگر چه در دنیا نیز گرفتار عذاب های دنیایی نیز می شود.

عذاب گنهکار در برزخ است یا قیامت

استاد محمدی شاهرودی
08:30 - 1400/07/28

عذاب گنهکار در برزخ است یا قیامت؟